Danh Sách SVSQ đã qua đời

       Tr. Tá Trương Ngọc Dao               04 Sept 2014  TX
       Đại Tá Nguyễn Bá Mạnh Hùng     11 Oct 2014   CA
       Tr. Tá Dương Quốc Anh                08 Dec 2014  KS
       Th. Tá Đèo Văn Xuân                    19 Dec 2014  CA
       Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt        05 Jan 2015    CA
       Th. Tá Văn Công Phước                05 Jan 2015    CA
       Tr. Tá Võ Thành Khiết                             2014     MD

         Trở về trang chủ