Bản Tin Trần B́nh Trọng

 
Các Bạn Qua Đời Sau 2013


- Bạn Trần Lê Tài (1/2) đă qua đời tại Grand Rapids, MI ngày 12-5-03, hưởng thọ 73 tuổi. 
- Bạn Đinh Văn Tiết (4/13) đă từ trần ngày 15-7-03 tại Houston, TX, hưởng thọ 71 tuổi. 
- Bạn Trần Bá Chu (2/8) đă tạ thế tại Sàig̣n, VN ngày 29-7-03, hưởng thọ 75 tuổi. 
- Bạn Trần Khải Hoàng (3/10) đă qua đời ngày 4-8-03 tại California, hưởng thọ 71 tuổi. 

- Bạn Nguyễn Văn Hiền tự Kim đă qua đời tại Canada ngày 29-8-2004, hưởng thọ 87 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Văn Khương (2/7) đă từ trần ngày 9-10-2004 tại Canada, hưởng thọ 81 tuổi 
- Bạn Trần Văn Quảng (2/7) đă tạ thế tại California ngày 4-11-2004, hưởng thọ 81 tuổi. 

- Bạn Nguyễn Văn Luận  (4/16) đă từ trần ngày 7-2-2005 tại Texas tho 71 tuổi. 
- Bạn Trần Văn Duệ (2/8) đă từ trần ngày 23-2-2005 tại California thọ 73 tuổi. 
- Bạn Đinh Ngọc Minh (3/12) đă tạ thế tại Virginia 28-04-2005, hưởng thọ 80 tuổi. 
- Bạn Phan Văn Đỗng (3/12) đă tạ thế tại San Diego 22-10-2005, hưởng thọ 88 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Văn Sắc (3/10) đă tạ thế tại Sacramento California 31-10-2005, hưởng thọ 72 tuổi. 

- Bạn Điều Chỉnh Quỳnh (1/1) đă tạ thế tại Arlington Virginia 10 Mar 2006, hưởng thọ 72 tuổi.  
- Bạn Nguyễn Liễu Mại (3/10) đă từ trần ngày 13-03-2006 tại Úc Đại Lợi, thọ 85 tuổi. 
- HLV Nguyễn Thành Long (1/3) đă tạ thế tại Texas ngày 7-5-2006 hưởng thọ 82 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Bá Minh (1/2) đă tạ thế tại N. Carolina 21-5-2006  hưởng thọ 81 tuổi. 
- Bạn Đào Ḥa Tân (3/9)  đă tạ thế tại California ngày 5-6-2006  hưởng thọ 71 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Văn Tăng (4/15) đă tạ thế tại Úc Đại Lợi ngày 14-6-2006  hưởng thọ 75 tuổi. 
- Bạn Trần Viết Hạnh (3/9) đă từ trần ngày 14-7-2006 tại Úc Đại Lợi  thọ 83 tuổi. 
- Bạn Nghiêm Viết Thành (3/11) đă tạ thế tại San Jose ngày 16-9-2006 hưởng thọ 74 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Hữu Quưnh (2/7)  đă tạ thế tại Australia ngày 16-12-2006 hưởng thọ 87 tuổi. 

- HLV Khiêu Hữu Diêu (1/4) đă tạ thế tại Dallas Texas ngày 1-1-2007 hưởng thọ 79 tuổi. 
- Bạn Trần Ngọc Nam (4/15) đă tạ thế tại California ngày 8-1-2007 hưởng thọ 72 tuổi. 
- Bạn Tôn Thất Chiêm (4/14) đă tạ thế tại California ngày 10-4-2007 hưởng thọ 78 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Văn B́nh (1/4) đă tạ thế tại Atlanta ngày 18-9-2007 hưởng thọ 78 tuổi. 
- Bạn Lê Thành Sang (2/7) đă tạ thế tại California ngày 29-4-2007 hưởng thọ 76 tuổi. 
- Bạn Bửu Điệt (4/15) đă tạ thế tại California ngày 5-5-2007 hưởng thọ 79 tuổi. 
- Bạn Bùi Quang Hiền (2/6) đă tạ thế tại Đức quốc ngày 13-10-2007 hưởng thọ 84 tuổi. 
- Bạn Tôn Thất Tập (3/12) đă tạ thế tại South Carolina 9-11-2007 hưởng thọ 77 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Tự Cường ( 3/9) đă tạ thế tại California 29-11-2007 hưởng thọ 75  tuổi. 

- Bạn Phan Hai (2/7) đă tạ thế tại Virginia 24-1-2008 hưởng thọ 74 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Văn Vui (4/14) đă tạ thế tại California 8-5-2008 hưởng thọ 81 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Trọng Kính (2/7) đă tạ thế tại Georgia  15-05-2008 hưởng thọ 77 tuổi. 
- Bạn Lê Chơn Tâm (4/15) đă tạ thế tại Virginia  26-05-2008 hưởng thọ 74 tuổi. 
- Bạn Dương Văn Minh (3/10) đă tạ thế tại Mỹ Tho Việt Nam ngày 31-05-2008 hưởng thọ 74 tuổi.
- Bạn Hồ Văn Quảng (2/8)  đă tạ thế ngày 13-08-2008 tại California hưởng thọ 75 tuổi.
- Bạn Nguyễn Văn Tân (1/1 ) đă tạ thế ngày 16-09-2008 tại Texas hưởng thọ 75 tuổi.
- Bạn Hoàng Thọ Nhu ((1/2)  đă tạ thế ngày 25-10-2008 tại California hưởng thọ 75 tuổi.
- Bạn Dư Thành Nhựt (2/5)  đă tạ thế ngày 4-12-2008 tại California hưởng thọ 75 tuổi.
- Bạn Nguyễn Văn Khách (2/8) đă tạ thế ngày 28-12-2008 tại Canada hưởng thọ 75 tuổi.

- Bạn Nguyễn Hữu An (3/11)  đă tạ thế ngày 2-1-2009 tại California hưởng thọ 75 tuổi.
- Bạn Trịnh Văn Chấn (1/4) đă tạ thế ngày 14-6-2009 tại Missouri hưởng thọ 89 tuổi.
- Bạn Vũ Quang Khánh (4/14) đă tạ thế ngày 15-8-2009 tại Houston Texas hưởng thọ 85 tuổi.
- Bạn Trương Văn Bưởi (3/12)  đă tạ thế ngày 23-8-2009 tại California hưởng thọ 75 tuổi.
- Bạn Nguyễn Bỉnh Lượng 4/14) đă tạ thế ngày 30-8-2009 tại Toronto Canada, hưởng thọ 75 tuổi.

- Bạn Lê Quang Viêm (2/7) đă tạ thế ngày 22 tháng 4 năm 2009 tại Texas USA.


- Bạn Nguyễn Chiểu (3/11) đă tạ thế ngày 7 tháng 4 năm 2010 tại USA.
- Bạn Trần Bỉnh Hạnh (4/14) qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2010 tại USA.
- Bạn Phạm Trịnh Phú (1/2) đă qua đời ngày 22 tháng 6 năm 2010 tại California, USA.
- Bạn Phạm Văn Phúc (3/11) đă qua đời ngày 30 tháng 5 năm 2010 tại Texas USA.
- Bạn Trương Hồng Quới (4/16) đă qua đời ngày 16 tháng 4 năm 2010 tại California.

- Bạn Nguyễn Kim Bản (2/7) đă qua đời ngày 5 tháng 10 năm 2011 tại Virginia.
- Bạn Bùi Văn Bảy (4/15) qua đời ngày 27 tháng 4 năm 2011 tại California USA.
- Bạn Trần Văn Dậu (2/8) đă qua đời ngày 9 tháng 8 năm 2011 tại USA.
- Bạn Tô Ngọc Riệp (2/7) đă qua đời ngày 25 tháng 10 năm 2011 tại California USA.
- Bạn Nguyễn Thế Thâu (3/10) đă qua đời ngày 1 tháng 10 năm 2011 tại California.
- Bạn  Nguyễn Kim Triệu (4/15) đă qua đời ngày 9 tháng 5 năm 2011 tại USA.

- Bạn Nguyễn Văn Bảo (2/7) đă qua đời ngày 18 tháng 2 năm 2012 tại California USA.
- Bạn Vũ Văn Giai (4/15) đă qua đời ngày 13 tháng 10 năm 2012 tại California.
- Bạn Nguyễn Kép (2/8) đă qua đời ngày 3 tháng 2 năm 2012 tại Boston USA.
- Bạn Nguyễn Tấn Lực (4/16) đă qua đời ngày 2 tháng 6 năm 2012 tại USA.
- Bạn Nguyễn Văn Ngữ (3/12) đă qua đời ngày 11 tháng 6 năm 2012 Tại Texas USA.
- Bạn Nguyễn Văn Thư (1/4) đă qua đời ngày 25 tháng 5 năm 2012 tại California USA.
- Bạn Nguyễn Hữu Thục (3/9) đă qua đời ngày 1 tháng 4 năm 2012 tại USA.
- Bạn Trần Ngọc Trí (3/9) đă qua đời ngày 26 tháng 2 năm 2012 tại California.

- Bạn Nguyễn mạnh Sơn Nhị Hoàng (2/5) đă qua đời ngày 12 tháng 1 năm 2013 tại California USA.
- Bạn Trịnh Anh Linh (3/11) qua đời ngày 13 tháng  3 năm 2013 tại California.
- Bạn Lê Văn Tắc (2/7) qua đời ngày 27 tháng 4 năm 2013 tại Michigan USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-


 

Nhật Tu danh sách và Địa Chỉ Khóa 10.

Danh sách các HLV và Cựu SVSQ đă qua đời:  (nhật tu ngày 12 tháng 1  năm 2009  7 HLV, 164 SVSQ)

Nguyễn Hữu An (3/11), Nguyễn Ngọc An,  Nguyễn Văn An,  Nguyễn Văn Ân (1/4),  Lữ Đ́nh Bá, Nguyễn Văn Bằng (?), Nguyễn Khoa Bảo (2/8), Phạm Văn Bê,  Nguyễn Văn Bia, Tôn Thất Biên (2/8), Nguyễn Văn B́nh (1/4), Phạm Hữu B́nh, Trương Văn Bưởi (3/12), Nguyễn Văn Cầu (1/3), Trịnh Văn Chấn (1/4), Trần Minh Châu,  Nguyễn Đ́nh Chi (4/16), Tôn Thất Chiêm (4/14), Ḥang Đ́nh Chín, Trần Bá Chu, Hùynh Châu Cơ, Lê Văn Cứ, Dương Thiệu Cường (1/1), Nguyễn Tự Cường (3/9), Lê Văn Dân (1/3), Bùi Ngọc Danh, Nguyễn Tấn Đạt (3/9), Nguyễn Văn Đệ, Nguyễn Bá Di, Bùi Công Diễn (1/3), Bửu Điệt (4/15), HLV Khiêu Hữu Diêu (1/4), Lê Quang Đ́nh (3/11), Trần Minh Đ́nh (1/4), HLV Lê Thành Đô (1/1), Phạm Hữu Độ, Trần Văn Đóan,  Nguyễn Kim Doanh (1/4), Phạm Văn Đông, Phạn Văn Đỗng (3/12), Trương Hữu Đức (1/4), Trần Văn Duệ (2/8), Nguyễn Lương Dzạn, Lộ Ngân Dung, Đỗ Xuân Giới (2/5), Phan Hai (2/7), Đỗ Hữu Hạnh, Trần Đ́nh Hạnh (Audet), Trần Viết Hạnh (3/9), Cao Tấn Hạp, Bùi Quang Hiền (2/6), Nguyễn Văn Hiền tự Kim, Nguyễn Xuân Hiển, Trần Văn Hiển, Quảng Trọng Ḥa, Nguyễn Hữu Ḥang (1/3), Ngô Ḥang ,  Trần Khải Ḥang (3/10), Đinh Công Hội, Trần Ngọc Huân, Trần Đ́nh Hùng (1/3), Nguyễn Đức Huy (4/15), Lê Xuân Huyến (1/3), Trần Đ́nh Kha (3/12), Hùynh Đại Khái, Vơ Minh Khải, Cao Văn Khâm (3/11), Từ Tôn Khán (1/4) , Vũ Quang Khánh (4/14), Lương Quang Khương (2/8), Nguyễn Văn Khương (2/7), Vũ Vương Khuyến, Nguyễn Trọng Kính (2/7), Lê Đ́nh Lâm (4/15), Lê Văn Lễ, Trần Bá Lộc, Trần Đại Lộc (1/4), Thái Phi Long (3/10), Đ̣an Kỳ Long (1/4), HLV Nguyễn Thanh Long (1/3), Nguyễn Văn Luận (2/6), Nguyễn Tân Lực, Tạ Huy Lương (1/2), Nguyễn Bỉnh Lượng, Ngô Đ́nh Lưu (1/1), Nguyễn Văn Luyện, Lê Phước Mại, Nguyễn Liễu Mại (3/10), Đinh Ngọc Minh (3/12), Dương Văn Minh (3/10), Nguyễn Bá Minh (1/2), HLV Trần Văn Minh (1/2), Hồ Hồng Nam, Trần Ngọc Nam (4/15), Lâm Văn Nên, Nguyễn Văn Ngân (1/2), Trần Hữu Ngọan, Nguyễn Duy Ngụ, Hồ Đắc Nguyên, Nguyễn Văn Nhàn (2/7), Mai Lương Nhơn (1/1), Hoàng Thọ Nhu (1/2), Dư Thành Nhựt (2/5), Nguyễn Công Ninh (3/9), Chế A Phốc 91/3), Nguyễn Quang Phục (2/5), Dương Hạnh Phước, Châu Long Quang, Nguyễn Bùi Quang (1/4), Hồ Văn Quảng (2/8), Trần Văn Quảng (2/7), Lầu Vĩnh Quay (3/10), Lê Văn Qúi, Lương Văn Qúi, Ḥang Việt Quư, Dương Văn Quyền (3/11), Điều Chỉnh Quỳnh (1/1), Nguyễn Hữu Quưnh (2/7), Ngụy Hữu Quỳnh, Bạch Rồng, Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Văn Sắc (3/10), Lê Thành Sang (2/7), Trần Lê Tài (1/2), Lê Chơn Tâm (4/15), Đào Ḥa Tân (3/9), Đ̣an Công Tân (4/16), Nguyễn Văn Tân (1/1), Nguyễn Văn Tăng (4/15), Tôn Thất Tập (3/12), Nguyễn Kim Tây (3/10), Tạ Văn Thái, Nguyễn Trọng Thận (2/6), Nguyễn Thanh Thảng, Nghiêm Viết Thành (3/11), HLV Nguyễn Văn Thành (2/8), Hùynh Tấn Thành (1/4), Nguyễn Thanh, Trương Văn Thạnh (1/1), Hồ Văn Thế, Nguyễn Đ́nh Thế (3/9), Nguyễn Khắc Thi, Quách Hữu Thiều, HLV Nguyễn Bá Th́n tự Long, Cao Phước Thọ, Trương Như Thọ (1/2), Hồ Thọai, Lâm Quang Thời (2/5), Trần Văn Thông, Đặng Văn Thừa (3/9), Tôn Thất Thuận, Trần Đức Thuật , Nguyễn Vũ Từ Thức, Tôn Thất Thung, Lê Hồng Tiên (4/13), Tôn Thất Tiến (2/8), Bùi Khắc Tiệp (1/2), Đinh Văn Tiết (4/13), Nguyễn Thành Tín, Nguyễn Gia Tĩnh (1/2), Đào Ngọc Tố, HLV Nguyễn Thành Tọai, Nguyễn Văn Tóan, Đặng Ṭan (4/16), Ngô Văn Ṭng, Phạm Phú Trân (1/4), Quan Tấn Triệu (1/3), Nguyễn Hải Trù (4/16), Lê Minh Trung, Trương Đ́nh Tứ, Nguyễn Anh Tuấn (3/11), Bửu Tương (1/1), Kiều Tấn Ứng, Ngô Văn (1/4), Lê Quang Viêm (2/7), Bùi Văn Vĩnh , Châu Phước Vĩnh, Hùynh Ngọc Vinh, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Vui (4/14), Trần Phước Sáng, Vơ Thành Xuân (2/5), Trần Như Xuyên.

 Các bạn không rơ t́nh trạng, sống chết hay cư ngụ tại đâu:

 Phạm Xuân Ân, Cao Hưu Anh, Lê Ngọc Anh, Lê Văn Ba (1/4), Nguyễn Bảo, Nguyễn Thái Bảo, Phạm Văn Bảy (4/15),  Nguyễn Đ́nh Bột, Nguyễn Văn Bưởi, Quách Bửu, Đỗ Quang Cự, Nguyễn Cương, Đặng Đ́nh Đạt, Phạm Dăng Diên, Vũ Ngọc Diệp, Dương Văn Diêu, Vũ Ngọc Đính, Dương Văn Đông, Bùi Văn Dức, Phan Văn Hai, Đinh Văn Hậu (1/2), Bùi Văn Hiền, Nguyễn Vinh Hiển (1/3), Lại Văn Hóa, Lê minh Ḥa, Nguyễn Văn Ḥa, Nguyễn Khải Ḥan (1/4 tại Pháp), Quách Văn Huấn, Lê Văn Khấn (1/4) Mục sư tại Hoa kỳ, Đinh Văn Khang,  Nguyễn Như Lâm, Lê Văn Lang, Lâm Tiết Lễ, Lê Văn Lộc, Trần Văn Lộc, Đào Vĩnh Lộc,  Ḥang Đăng Long, Nguyễn Văn Lung, Nguyễn Lương, Hùynh Minh Mẫn, Trương Công Miện (2/5), Đỗ Văn Mỹ, Nguyễn Văn Nam, Lê Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Nguyên, Phạm Văn Nhiêu, Nguyễn Hữu Phái, Trần Ḥang Phái, Hồ Trung Phẩm, Hùynh Công Phú (2/7), Lâm Phúc, Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Văn Quan, Ṿng Lập Quay, Thạch Rul, Nguyễn Xuân Sanh, Ṿng A Si, Vũ Ngọc Sáu, Cao Văn Tam, Nguyễn Ngọc Tham, Mai Văn Thạnh, Trần Văn Thịnh, Quản Thu, Nguyễn Đ́nh Thụy (1/3), Bùi Văn Triệt, Nguyễn Trường Tự, Lê Xuân, Ḥang Ngọc Xương.

 C̣n tại Việt Nam 7 anh em.

 Mong các Anh đọc, biết được ǵ xin cho Ban Chấp hành biết, để có thể có một danh sách chính xác cho khóa.  Thí dụ trong danh sách các cựu SVSQ qua đời mà Anh thấy không đúng, hay trong danh sách không liên lạc mà Anh biết t́nh trạng của các ban, thí dụ đại đội/trung đội, đă qua đời ngày và nơi chốn, hay biết địa chỉ của người thân anh ấy, xin truy cứu dùm và cho Ban Chấp hành biết tin.

Một điều đáng chú ư nữa, trong nghị đinh thăng cấp thiếu úy, tên và họ không có dấu, nên có thể nhiều cách viết tên gọi, chỉ có các Anh ở cùng trung đội mới biết rơ thôi, xin thêm dùm cả trung đội và đại đội, ngày tháng, năm sinh, và địa chỉ liên lạc, và nhất là có tấm h́nh (mượn rồi trả lại). 

Sẽ mất th́ giờ và tiền bạc của các Anh, nhưng việc chung xin vui ḷng góp sức.

Bản Tin Trần B́nh Trọng phát hành cuối năm 2008

CHÚC TẾT  

* Anh Dương Quốc Anh (1/4), Overland Park, KC: “Xin thành thật gởi lời chào thăm và cầu chúc các Anh Chị và bửu quyến một mùa Giáng Sinh an vui, năm mới 2009 tràn đầy sức khỏe”.

* Anh Lê Tất Biên (10P), Westminster , CA : “Kính cầu chúc quư anh chị và toàn thể đại gia đ́nh năm mới Kỷ Sửu + 2009 an khang, thịnh vượng và hạnh phúc”.

* Anh Trương Văn Bưởi (3/12), Corona , CA : “Kính chúc quư Anh Chị cùng gia đ́nh một mùa Giáng Sinh vui tươi, năm mới 2009 an khang, thịnh vượng”.

* Anh Lương Chi (2/6), Renton, WA: “Thân gởi các bạn Khóa 10/TBT với lời cầu chúc chân thành nhân dịp Giáng Sinh 2008 và năm mới 2009 + Kỷ Sửu được dồi dào sức khỏe và gặp mọi sự an lành”.

* Chị Nguyễn Kim Doanh (1/4), L’Hay Les Roses, France : “Chân thành kính chúc BCH Hội cùng quư anh chị trong Đại Gia Đ́nh Trần B́nh Trọng một mùa Giáng Sinh an b́nh và một năm mới an khang, thịnh vượng. Thân kính”.

* Anh Lê Văn Hiền (1/4), Ankeny, IA: “Nhân dịp Giáng Sinh và năm mới 2009, Hiền và gia đ́nh kính cầu chúc Anh Hội Trưởng và quư Anh trong BCH cùng bửu quyến được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ư”.

* Anh Hứa Yến Khiến (3/12), Seattle , WA : “Nhân dịp Xuân về! Trước thềm Năm Mới Kỷ Sửu, kính chúc quư anh chị cùng gia đ́nh luôn được an lành hạnh phúc và mọi sự như ư”.

* Anh Đoàn Mại (1/2), Anaheim, CA: “Thân chúc các Anh Chị cùng bửu quyến Năm Mới 2009 và Xuân Kỷ Sửu an khang, thịnh vượng, vạn sự cát tường như ư”.

* Anh Trần Văn Nhựt (3/12), Santa Ana , CA : “Thân chúc các bạn và gia đ́nh một mùa Giáng Sinh vui tươi, một năm mới an lành và đạt nhiều thắng lợi”.

* Anh Hoàng Thanh Thảng

(1/2), Toronto , Canada : “Nhân dịp năm mới, xin chân thành chúc đại gia đ́nh quư anh chị một năm Kỷ Sửu dồi dào sức khoẻ, gặp nhiều may mắn, vạn sự an lành”.

* Anh Nguyễn Long Thành

(3/12), Buffalo , NY : “Mừng Chúa Giáng Sinh! Chúc các bạn và gia đ́nh một Giáng Sinh vui vẻ an lành trong Chúa Hài Đồng, một năm mới đầy may mắn, sức khoẻ và phát đạt”.

* Anh Nguyễn Văn Thư (1/4), Montclair, CA: “Thân chúc quư Anh trong BCH Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Khóa 10/TBT cùng tất cả các bạn đồng Khóa và gia đ́nh Năm Mới 2009 và Xuân Kỷ Sửu sức khỏe dồi dào, vạn sự an lành, thành công thắng lợi”.

* Anh Lê Đ́nh Thung (3/12), Fountain Valley , CA : “Thân chúc một Mùa lễ vui tươi hạnh phúc, năm mới 2009-Kỷ Sửu an khang, thịnh vượng, vạn sự như ư”.

* Anh Tôn Thất Thuyên (1/4), Westminster , CA : “Thân chúc các Anh Chị cùng toàn thể quư quyến một Mùa Giáng Sinh vui vẻ, đầm ấm. Năm Mới 2009 + Kỷ Sửu an lành hạnh phúc, hanh thông thịnh đạt, vạn sự cát tường như ư”.

* Anh Lê Văn Trang (1/4), Westminster , CA : “Nhân dịp năm mới, xin chúc các cựu HLV, các bạn đồng Khóa và gia đ́nh luôn vui, khỏe, b́nh an, tiến bộ”.