Bản Tin Trần B́nh Trọng

 
Các Bạn Qua Đời


- Bạn Trần Lê Tài (1/2) đă qua đời tại Grand Rapids, MI ngày 12-5-03, hưởng thọ 73 tuổi. 
- Bạn Đinh Văn Tiết (4/13) đă từ trần ngày 15-7-03 tại Houston, TX, hưởng thọ 71 tuổi. 
- Bạn Trần Bá Chu (2/8) đă tạ thế tại Sàig̣n, VN ngày 29-7-03, hưởng thọ 75 tuổi. 
- Bạn Trần Khải Hoàng (3/10) đă qua đời ngày 4-8-03 tại California, hưởng thọ 71 tuổi. 

- Bạn Nguyễn Văn Hiền tự Kim đă qua đời tại Canada ngày 29-8-2004, hưởng thọ 87 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Văn Khương (2/7) đă từ trần ngày 9-10-2004 tại Canada, hưởng thọ 81 tuổi 
- Bạn Trần Văn Quảng (2/7) đă tạ thế tại California ngày 4-11-2004, hưởng thọ 81 tuổi. 

- Bạn Nguyễn Văn Luận  (4/16) đă từ trần ngày 7-2-2005 tại Texas tho 71 tuổi. 
- Bạn Trần Văn Duệ (2/8) đă từ trần ngày 23-2-2005 tại California thọ 73 tuổi. 
- Bạn Đinh Ngọc Minh (3/12) đă tạ thế tại Virginia 28-04-2005, hưởng thọ 80 tuổi. 
- Bạn Phan Văn Đỗng (3/12) đă tạ thế tại San Diego 22-10-2005, hưởng thọ 88 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Văn Sắc (3/10) đă tạ thế tại Sacramento California 31-10-2005, hưởng thọ 72 tuổi. 

- Bạn Điều Chỉnh Quỳnh (1/1) đă tạ thế tại Arlington Virginia 10 Mar 2006, hưởng thọ 72 tuổi.  
- Bạn Nguyễn Liễu Mại (3/10) đă từ trần ngày 13-03-2006 tại Úc Đại Lợi, thọ 85 tuổi. 
- HLV Nguyễn Thành Long (1/3) đă tạ thế tại Texas ngày 7-5-2006 hưởng thọ 82 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Bá Minh (1/2) đă tạ thế tại N. Carolina 21-5-2006  hưởng thọ 81 tuổi. 
- Bạn Đào Ḥa Tân (3/9)  đă tạ thế tại California ngày 5-6-2006  hưởng thọ 71 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Văn Tăng (4/15) đă tạ thế tại Úc Đại Lợi ngày 14-6-2006  hưởng thọ 75 tuổi. 
- Bạn Trần Viết Hạnh (3/9) đă từ trần ngày 14-7-2006 tại Úc Đại Lợi  thọ 83 tuổi. 
- Bạn Nghiêm Viết Thành (3/11) đă tạ thế tại San Jose ngày 16-9-2006 hưởng thọ 74 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Hữu Quưnh (2/7)  đă tạ thế tại Australia ngày 16-12-2006 hưởng thọ 87 tuổi. 

- HLV Khiêu Hữu Diêu (1/4) đă tạ thế tại Dallas Texas ngày 1-1-2007 hưởng thọ 79 tuổi. 
- Bạn Trần Ngọc Nam (4/15) đă tạ thế tại California ngày 8-1-2007 hưởng thọ 72 tuổi. 
- Bạn Tôn Thất Chiêm (4/14) đă tạ thế tại California ngày 10-4-2007 hưởng thọ 78 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Văn B́nh (1/4) đă tạ thế tại Atlanta ngày 18-9-2007 hưởng thọ 78 tuổi. 
- Bạn Lê Thành Sang (2/7) đă tạ thế tại California ngày 29-4-2007 hưởng thọ 76 tuổi. 
- Bạn Bửu Điệt (4/15) đă tạ thế tại California ngày 5-5-2007 hưởng thọ 79 tuổi. 
- Bạn Bùi Quang Hiền (2/6) đă tạ thế tại Đức quốc ngày 13-10-2007 hưởng thọ 84 tuổi. 
- Bạn Tôn Thất Tập (3/12) đă tạ thế tại South Carolina 9-11-2007 hưởng thọ 77 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Tự Cường ( 3/9) đă tạ thế tại California 29-11-2007 hưởng thọ 75  tuổi. 

- Bạn Phan Hai (2/7) đă tạ thế tại Virginia 24-1-2008 hưởng thọ 74 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Văn Vui (4/14) đă tạ thế tại California 8-5-2008 hưởng thọ 81 tuổi. 
- Bạn Nguyễn Trọng Kính (2/7) đă tạ thế tại Georgia  15-05-2008 hưởng thọ 77 tuổi. 
- Bạn Lê Chơn Tâm (4/15) đă tạ thế tại Virginia  26-05-2008 hưởng thọ 74 tuổi. 
- Bạn Dương Văn Minh (3/10) đă tạ thế tại Mỹ Tho Việt Nam ngày 31-05-2008 hưởng thọ 74 tuổi.
- Bạn Hồ Văn Quảng (2/8)  đă tạ thế ngày 13-08-2008 tại California hưởng thọ 75 tuổi.
- Bạn Nguyễn Văn Tân (1/1 ) đă tạ thế ngày 16-09-2008 tại Texas hưởng thọ 75 tuổi.
- Bạn Hoàng Thọ Nhu ((1/2)  đă tạ thế ngày 25-10-2008 tại California hưởng thọ 75 tuổi.
- Bạn Dư Thành Nhựt (2/5)  đă tạ thế ngày 4-12-2008 tại California hưởng thọ 75 tuổi.
- Bạn Nguyễn Văn Khách (2/8) đă tạ thế ngày 28-12-2008 tại Canada hưởng thọ 75 tuổi.

- Bạn Nguyễn Hữu An (3/11)  đă tạ thế ngày 2-1-2009 tại California hưởng thọ 75 tuổi.
- Bạn Trịnh Văn Chấn (1/4) đă tạ thế ngày 14-6-2009 tại Missouri hưởng thọ 89 tuổi.
- Bạn Vũ Quang Khánh (4/14) đă tạ thế ngày 15-8-2009 tại Houston Texas hưởng thọ 85 tuổi.
- Bạn Trương Văn Bưởi (3/12)  đă tạ thế ngày 23-8-2009 tại California hưởng thọ 75 tuổi.
- Bạn Nguyễn Bỉnh Lượng 4/14) đă tạ thế ngày 30-8-2009 tại Toronto Canada, hưởng thọ 75 tuổi.

- Bạn Lê Quang Viêm (2/7) đă tạ thế ngày 22 tháng 4 năm 2009 tại Texas USA.


- Bạn Nguyễn Chiểu (3/11) đă tạ thế ngày 7 tháng 4 năm 2010 tại USA.
- Bạn Trần Bỉnh Hạnh (4/14) qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2010 tại USA.
- Bạn Phạm Trịnh Phú (1/2) đă qua đời ngày 22 tháng 6 năm 2010 tại California, USA.
- Bạn Phạm Văn Phúc (3/11) đă qua đời ngày 30 tháng 5 năm 2010 tại Texas USA.
- Bạn Trương Hồng Quới (4/16) đă qua đời ngày 16 tháng 4 năm 2010 tại California.

- Bạn Nguyễn Kim Bản (2/7) đă qua đời ngày 5 tháng 10 năm 2011 tại Virginia.
- Bạn Bùi Văn Bảy (4/15) qua đời ngày 27 tháng 4 năm 2011 tại California USA.
- Bạn Trần Văn Dậu (2/8) đă qua đời ngày 9 tháng 8 năm 2011 tại USA.
- Bạn Tô Ngọc Riệp (2/7) đă qua đời ngày 25 tháng 10 năm 2011 tại California USA.
- Bạn Nguyễn Thế Thâu (3/10) đă qua đời ngày 1 tháng 10 năm 2011 tại California.
- Bạn  Nguyễn Kim Triệu (4/15) đă qua đời ngày 9 tháng 5 năm 2011 tại USA.

- Bạn Nguyễn Văn Bảo (2/7) đă qua đời ngày 18 tháng 2 năm 2012 tại California USA.
- Bạn Vũ Văn Giai (4/15) đă qua đời ngày 13 tháng 10 năm 2012 tại California.
- Bạn Nguyễn Kép (2/8) đă qua đời ngày 3 tháng 2 năm 2012 tại Boston USA.
- Bạn Nguyễn Tấn Lực (4/16) đă qua đời ngày 2 tháng 6 năm 2012 tại USA.
- Bạn Nguyễn Văn Ngữ (3/12) đă qua đời ngày 11 tháng 6 năm 2012 Tại Texas USA.
- Bạn Nguyễn Văn Thư (1/4) đă qua đời ngày 25 tháng 5 năm 2012 tại California USA.
- Bạn Nguyễn Hữu Thục (3/9) đă qua đời ngày 1 tháng 4 năm 2012 tại USA.
- Bạn Trần Ngọc Trí (3/9) đă qua đời ngày 26 tháng 2 năm 2012 tại California.

- Bạn Nguyễn mạnh Sơn Nhị Hoàng (2/5) đă qua đời ngày 12 tháng 1 năm 2013 tại California USA.
- Bạn Trịnh Anh Linh (3/11) qua đời ngày 13 tháng  3 năm 2013 tại California.
- Bạn Lê Văn Tắc (2/7) qua đời ngày 27 tháng 4 năm 2013 tại Michigan USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-


 

Nhật Tu danh sách và Địa Chỉ Khóa 10.

Danh sách các HLV và Cựu SVSQ đă qua đời:  (nhật tu ngày 12 tháng 1  năm 2009  7 HLV, 164 SVSQ)

Nguyễn Hữu An (3/11), Nguyễn Ngọc An,  Nguyễn Văn An,  Nguyễn Văn Ân (1/4),  Lữ Đ́nh Bá, Nguyễn Văn Bằng (?), Nguyễn Khoa Bảo (2/8), Phạm Văn Bê,  Nguyễn Văn Bia, Tôn Thất Biên (2/8), Nguyễn Văn B́nh (1/4), Phạm Hữu B́nh, Trương Văn Bưởi (3/12), Nguyễn Văn Cầu (1/3), Trịnh Văn Chấn (1/4), Trần Minh Châu,  Nguyễn Đ́nh Chi (4/16), Tôn Thất Chiêm (4/14), Ḥang Đ́nh Chín, Trần Bá Chu, Hùynh Châu Cơ, Lê Văn Cứ, Dương Thiệu Cường (1/1), Nguyễn Tự Cường (3/9), Lê Văn Dân (1/3), Bùi Ngọc Danh, Nguyễn Tấn Đạt (3/9), Nguyễn Văn Đệ, Nguyễn Bá Di, Bùi Công Diễn (1/3), Bửu Điệt (4/15), HLV Khiêu Hữu Diêu (1/4), Lê Quang Đ́nh (3/11), Trần Minh Đ́nh (1/4), HLV Lê Thành Đô (1/1), Phạm Hữu Độ, Trần Văn Đóan,  Nguyễn Kim Doanh (1/4), Phạm Văn Đông, Phạn Văn Đỗng (3/12), Trương Hữu Đức (1/4), Trần Văn Duệ (2/8), Nguyễn Lương Dzạn, Lộ Ngân Dung, Đỗ Xuân Giới (2/5), Phan Hai (2/7), Đỗ Hữu Hạnh, Trần Đ́nh Hạnh (Audet), Trần Viết Hạnh (3/9), Cao Tấn Hạp, Bùi Quang Hiền (2/6), Nguyễn Văn Hiền tự Kim, Nguyễn Xuân Hiển, Trần Văn Hiển, Quảng Trọng Ḥa, Nguyễn Hữu Ḥang (1/3), Ngô Ḥang ,  Trần Khải Ḥang (3/10), Đinh Công Hội, Trần Ngọc Huân, Trần Đ́nh Hùng (1/3), Nguyễn Đức Huy (4/15), Lê Xuân Huyến (1/3), Trần Đ́nh Kha (3/12), Hùynh Đại Khái, Vơ Minh Khải, Cao Văn Khâm (3/11), Từ Tôn Khán (1/4) , Vũ Quang Khánh (4/14), Lương Quang Khương (2/8), Nguyễn Văn Khương (2/7), Vũ Vương Khuyến, Nguyễn Trọng Kính (2/7), Lê Đ́nh Lâm (4/15), Lê Văn Lễ, Trần Bá Lộc, Trần Đại Lộc (1/4), Thái Phi Long (3/10), Đ̣an Kỳ Long (1/4), HLV Nguyễn Thanh Long (1/3), Nguyễn Văn Luận (2/6), Nguyễn Tân Lực, Tạ Huy Lương (1/2), Nguyễn Bỉnh Lượng, Ngô Đ́nh Lưu (1/1), Nguyễn Văn Luyện, Lê Phước Mại, Nguyễn Liễu Mại (3/10), Đinh Ngọc Minh (3/12), Dương Văn Minh (3/10), Nguyễn Bá Minh (1/2), HLV Trần Văn Minh (1/2), Hồ Hồng Nam, Trần Ngọc Nam (4/15), Lâm Văn Nên, Nguyễn Văn Ngân (1/2), Trần Hữu Ngọan, Nguyễn Duy Ngụ, Hồ Đắc Nguyên, Nguyễn Văn Nhàn (2/7), Mai Lương Nhơn (1/1), Hoàng Thọ Nhu (1/2), Dư Thành Nhựt (2/5), Nguyễn Công Ninh (3/9), Chế A Phốc 91/3), Nguyễn Quang Phục (2/5), Dương Hạnh Phước, Châu Long Quang, Nguyễn Bùi Quang (1/4), Hồ Văn Quảng (2/8), Trần Văn Quảng (2/7), Lầu Vĩnh Quay (3/10), Lê Văn Qúi, Lương Văn Qúi, Ḥang Việt Quư, Dương Văn Quyền (3/11), Điều Chỉnh Quỳnh (1/1), Nguyễn Hữu Quưnh (2/7), Ngụy Hữu Quỳnh, Bạch Rồng, Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Văn Sắc (3/10), Lê Thành Sang (2/7), Trần Lê Tài (1/2), Lê Chơn Tâm (4/15), Đào Ḥa Tân (3/9), Đ̣an Công Tân (4/16), Nguyễn Văn Tân (1/1), Nguyễn Văn Tăng (4/15), Tôn Thất Tập (3/12), Nguyễn Kim Tây (3/10), Tạ Văn Thái, Nguyễn Trọng Thận (2/6), Nguyễn Thanh Thảng, Nghiêm Viết Thành (3/11), HLV Nguyễn Văn Thành (2/8), Hùynh Tấn Thành (1/4), Nguyễn Thanh, Trương Văn Thạnh (1/1), Hồ Văn Thế, Nguyễn Đ́nh Thế (3/9), Nguyễn Khắc Thi, Quách Hữu Thiều, HLV Nguyễn Bá Th́n tự Long, Cao Phước Thọ, Trương Như Thọ (1/2), Hồ Thọai, Lâm Quang Thời (2/5), Trần Văn Thông, Đặng Văn Thừa (3/9), Tôn Thất Thuận, Trần Đức Thuật , Nguyễn Vũ Từ Thức, Tôn Thất Thung, Lê Hồng Tiên (4/13), Tôn Thất Tiến (2/8), Bùi Khắc Tiệp (1/2), Đinh Văn Tiết (4/13), Nguyễn Thành Tín, Nguyễn Gia Tĩnh (1/2), Đào Ngọc Tố, HLV Nguyễn Thành Tọai, Nguyễn Văn Tóan, Đặng Ṭan (4/16), Ngô Văn Ṭng, Phạm Phú Trân (1/4), Quan Tấn Triệu (1/3), Nguyễn Hải Trù (4/16), Lê Minh Trung, Trương Đ́nh Tứ, Nguyễn Anh Tuấn (3/11), Bửu Tương (1/1), Kiều Tấn Ứng, Ngô Văn (1/4), Lê Quang Viêm (2/7), Bùi Văn Vĩnh , Châu Phước Vĩnh, Hùynh Ngọc Vinh, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Vui (4/14), Trần Phước Sáng, Vơ Thành Xuân (2/5), Trần Như Xuyên.

 Các bạn không rơ t́nh trạng, sống chết hay cư ngụ tại đâu:

 Phạm Xuân Ân, Cao Hưu Anh, Lê Ngọc Anh, Lê Văn Ba (1/4), Nguyễn Bảo, Nguyễn Thái Bảo, Phạm Văn Bảy (4/15),  Nguyễn Đ́nh Bột, Nguyễn Văn Bưởi, Quách Bửu, Đỗ Quang Cự, Nguyễn Cương, Đặng Đ́nh Đạt, Phạm Dăng Diên, Vũ Ngọc Diệp, Dương Văn Diêu, Vũ Ngọc Đính, Dương Văn Đông, Bùi Văn Dức, Phan Văn Hai, Đinh Văn Hậu (1/2), Bùi Văn Hiền, Nguyễn Vinh Hiển (1/3), Lại Văn Hóa, Lê minh Ḥa, Nguyễn Văn Ḥa, Nguyễn Khải Ḥan (1/4 tại Pháp), Quách Văn Huấn, Lê Văn Khấn (1/4) Mục sư tại Hoa kỳ, Đinh Văn Khang,  Nguyễn Như Lâm, Lê Văn Lang, Lâm Tiết Lễ, Lê Văn Lộc, Trần Văn Lộc, Đào Vĩnh Lộc,  Ḥang Đăng Long, Nguyễn Văn Lung, Nguyễn Lương, Hùynh Minh Mẫn, Trương Công Miện (2/5), Đỗ Văn Mỹ, Nguyễn Văn Nam, Lê Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Nguyên, Phạm Văn Nhiêu, Nguyễn Hữu Phái, Trần Ḥang Phái, Hồ Trung Phẩm, Hùynh Công Phú (2/7), Lâm Phúc, Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Văn Quan, Ṿng Lập Quay, Thạch Rul, Nguyễn Xuân Sanh, Ṿng A Si, Vũ Ngọc Sáu, Cao Văn Tam, Nguyễn Ngọc Tham, Mai Văn Thạnh, Trần Văn Thịnh, Quản Thu, Nguyễn Đ́nh Thụy (1/3), Bùi Văn Triệt, Nguyễn Trường Tự, Lê Xuân, Ḥang Ngọc Xương.

 C̣n tại Việt Nam 7 anh em.

 Mong các Anh đọc, biết được ǵ xin cho Ban Chấp hành biết, để có thể có một danh sách chính xác cho khóa.  Thí dụ trong danh sách các cựu SVSQ qua đời mà Anh thấy không đúng, hay trong danh sách không liên lạc mà Anh biết t́nh trạng của các ban, thí dụ đại đội/trung đội, đă qua đời ngày và nơi chốn, hay biết địa chỉ của người thân anh ấy, xin truy cứu dùm và cho Ban Chấp hành biết tin.

Một điều đáng chú ư nữa, trong nghị đinh thăng cấp thiếu úy, tên và họ không có dấu, nên có thể nhiều cách viết tên gọi, chỉ có các Anh ở cùng trung đội mới biết rơ thôi, xin thêm dùm cả trung đội và đại đội, ngày tháng, năm sinh, và địa chỉ liên lạc, và nhất là có tấm h́nh (mượn rồi trả lại). 

Sẽ mất th́ giờ và tiền bạc của các Anh, nhưng việc chung xin vui ḷng góp sức.

Bản Tin Trần B́nh Trọng phát hành cuối năm 2008

CHÚC TẾT  

* Anh Dương Quốc Anh (1/4), Overland Park, KC: “Xin thành thật gởi lời chào thăm và cầu chúc các Anh Chị và bửu quyến một mùa Giáng Sinh an vui, năm mới 2009 tràn đầy sức khỏe”.

* Anh Lê Tất Biên (10P), Westminster , CA : “Kính cầu chúc quư anh chị và toàn thể đại gia đ́nh năm mới Kỷ Sửu + 2009 an khang, thịnh vượng và hạnh phúc”.

* Anh Trương Văn Bưởi (3/12), Corona , CA : “Kính chúc quư Anh Chị cùng gia đ́nh một mùa Giáng Sinh vui tươi, năm mới 2009 an khang, thịnh vượng”.

* Anh Lương Chi (2/6), Renton, WA: “Thân gởi các bạn Khóa 10/TBT với lời cầu chúc chân thành nhân dịp Giáng Sinh 2008 và năm mới 2009 + Kỷ Sửu được dồi dào sức khỏe và gặp mọi sự an lành”.

* Chị Nguyễn Kim Doanh (1/4), L’Hay Les Roses, France : “Chân thành kính chúc BCH Hội cùng quư anh chị trong Đại Gia Đ́nh Trần B́nh Trọng một mùa Giáng Sinh an b́nh và một năm mới an khang, thịnh vượng. Thân kính”.

* Anh Lê Văn Hiền (1/4), Ankeny, IA: “Nhân dịp Giáng Sinh và năm mới 2009, Hiền và gia đ́nh kính cầu chúc Anh Hội Trưởng và quư Anh trong BCH cùng bửu quyến được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ư”.

* Anh Hứa Yến Khiến (3/12), Seattle , WA : “Nhân dịp Xuân về! Trước thềm Năm Mới Kỷ Sửu, kính chúc quư anh chị cùng gia đ́nh luôn được an lành hạnh phúc và mọi sự như ư”.

* Anh Đoàn Mại (1/2), Anaheim, CA: “Thân chúc các Anh Chị cùng bửu quyến Năm Mới 2009 và Xuân Kỷ Sửu an khang, thịnh vượng, vạn sự cát tường như ư”.

* Anh Trần Văn Nhựt (3/12), Santa Ana , CA : “Thân chúc các bạn và gia đ́nh một mùa Giáng Sinh vui tươi, một năm mới an lành và đạt nhiều thắng lợi”.

* Anh Hoàng Thanh Thảng

(1/2), Toronto , Canada : “Nhân dịp năm mới, xin chân thành chúc đại gia đ́nh quư anh chị một năm Kỷ Sửu dồi dào sức khoẻ, gặp nhiều may mắn, vạn sự an lành”.

* Anh Nguyễn Long Thành

(3/12), Buffalo , NY : “Mừng Chúa Giáng Sinh! Chúc các bạn và gia đ́nh một Giáng Sinh vui vẻ an lành trong Chúa Hài Đồng, một năm mới đầy may mắn, sức khoẻ và phát đạt”.

* Anh Nguyễn Văn Thư (1/4), Montclair, CA: “Thân chúc quư Anh trong BCH Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Khóa 10/TBT cùng tất cả các bạn đồng Khóa và gia đ́nh Năm Mới 2009 và Xuân Kỷ Sửu sức khỏe dồi dào, vạn sự an lành, thành công thắng lợi”.

* Anh Lê Đ́nh Thung (3/12), Fountain Valley , CA : “Thân chúc một Mùa lễ vui tươi hạnh phúc, năm mới 2009-Kỷ Sửu an khang, thịnh vượng, vạn sự như ư”.

* Anh Tôn Thất Thuyên (1/4), Westminster , CA : “Thân chúc các Anh Chị cùng toàn thể quư quyến một Mùa Giáng Sinh vui vẻ, đầm ấm. Năm Mới 2009 + Kỷ Sửu an lành hạnh phúc, hanh thông thịnh đạt, vạn sự cát tường như ư”.

* Anh Lê Văn Trang (1/4), Westminster , CA : “Nhân dịp năm mới, xin chúc các cựu HLV, các bạn đồng Khóa và gia đ́nh luôn vui, khỏe, b́nh an, tiến bộ”.

 

TIN VUI

Gia đ́nh Khóa 10 Trần B́nh Trọng vừa nhận được tin mừng của các bạn đồng Khóa sau đây:

* Anh chị Tôn Thất Thuyên

(1/4) đă làm lễ thành hôn cho thứ nam, cháu Ethan Tôn kết duyên cùng cô Lammone Thavone ngày 26-4-2008 tại Westminster , CA .

* Anh chị Trương Văn Bưởi

(3/12) đă làm lễ thành hôn cho thứ nam, cháu Trương Bằng Brian kết duyên cùng cô Trần Thanh Lisa tại Corona, CA ngày 28-6-2008.

“Chân thành gởi lời chung vui đến các anh chị Tôn Thất Thuyên và Trương Văn Bưởi cùng gia đ́nh hai họ. Mến chúc Tân Lang và Tân Giai Nhân “Long Phụng Ḥa Minh, Sắt Cầm Ḥa Hợp”

* Anh chị Trần Văn Nhựt (3/12) đă tổ chức lễ “Kỷ Niệm 50 Năm Kim Khánh Thành Hôn” và “Mừng Sinh Nhật Thứ 70” của chị Trần Kim Lang phu nhân anh Trần Văn Nhựt, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, CA vào tối Thứ Sáu 9-5-2008 với sự tham dự của trên 300 quan khách và thân hữu trong bầu không khí vui tươi, nhộn nhịp của buổi dạ tiệc thân mật.

“Chân t́nh gởi lời chúc mừng đến Anh Trần Văn Nhựt và Chị Trần Kim Lang, cùng cầu chúc Anh Chị luôn vui khỏe, hạnh phúc và gắn bó bên nhau như thuở ban đầu để vui hưởng niềm vui trọn vẹn bên đàn con cháu thân thương cho đến “Bách Niên Giai Lăo”.

* Anh Chị Phạm Quang Mỹ (1/1) báo tin vui, ngày 4-7-2008 vừa qua toàn thể gia đ́nh anh chị tại San Jose, CA đă vui mừng đón tiếp gia đ́nh con gái, cháu Phạm Thị Kim Chi vừa từ VN sang định cư tại Hoa Kỳ. Đây là gia đ́nh người con thứ 5 và cũng là gia đ́nh cuối cùng được đoàn tụ cùng anh chị sau 18 năm xa cách. Như vậy, kể từ nay nhân số trong Đại Gia Đ́nh anh chị được nâng lên tổng số 26 thành viên thuộc 3 thế hệ (Tam Đại Đồng Đường). Vào chiều Thứ Sáu 4-7-2008 nhằm ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ, quang cảnh đón tiếp tại phi trường San Francisco, CA, thật vô cùng nhộn nhịp và cảm động,vừa gặp nhau mọi người đều vui vẻ, tay bắt mặt mừng, sung sướng vô ngần khi được gặp lại người thân sau bao năm xa cách, ai nấy đều cảm động, rưng rưng nước mắt, mừng mừng tủi tủi, chuyện tṛ không ngớt trên suốt chặng đường từ phi cảng về đến tận nhà. Có thể nói đây là ngày vui lớn nhất và là một ngày đáng ghi nhớ nhất đối với Đại Gia Đ́nh anh chị Phạm Quang Mỹ.

“Chân thành gửi lời chung vui cùng Anh Chị Phạm Quang Mỹ và Đại Gia Đ́nh. Cầu chúc Anh Chị cùng toàn thể các con, cháu luôn sống vui, sống khỏe, phước thọ song toàn, hanh thông thịnh đạt!!!”.

 TIN CẦN BIẾT

* Vô cùng xúc động nhận được tin bạn An-Phông-Xô Nguyễn Tự Cường (3/9) đă từ giă gia đ́nh, bạn bè, đồng đội để về Nước Chúa ngày Thứ Năm 29-11-2007 tại bệnh viện Fountain Valley, Fountain Valley, CA, do bị bệnh viêm phổi và chai gan. Hưởng thọ 74 tuổi. Hội đă đăng báo phân ưu, điện thoại chia buồn cùng tang quyến và gởi ṿng hoa phúng điếu, đồng thời tổ chức phái đoàn đại diện Khóa do anh Dư Thanh Nhựt (2/5), Hội Trưởng hướng dẫn, với sự tham dự đông đảo của hầu hết các anh chị đồng Khóa tại địa phương, đến thăm viếng, an ủi, chia buồn cùng gia đ́nh và dự tang lễ cùng tiễn đưa linh cữu bạn đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Westminster Memorial Park, Westminster, CA, vào ngày Chủ Nhật 2 -12-2007. Hội Cựu SVSQ Trường VBQGVN Nam Cali đă long trọng làm lễ Phủ Quốc Kỳ cho bạn. Bạn Nguyễn Tự Cường nguyên là Thiếu Tà Trưởng Pḥng An Ninh Quân Đội Thị Xă Đà Nẵng cho đến ngày mất nước. Anh và gia đ́nh may mắn vượt thoát kẻ thù Cộng Sản trước khi chúng kịp tràn vào xâm chiếm Miền Nam thân yêu của chúng ta. Gia đ́nh anh đă đến định cư tại Hoa Kỳ và nơi cư ngụ cuối cùng của anh là Orange County , CA .

Bạn Cường là một sĩ quan xuất sắc trong ngành An Ninh Quân Đội và là một người bạn thân thương của Đại Gia Đ́nh Trần B́nh Trọng nên được mọi người cảm mến. Nay bạn đă lặng lẽ ra đi trong niềm thương tiếc vô vàn của gia đ́nh, bà con, bạn bè, đồng đội.

“Bạn Cường thân mến! Xin vĩnh biệt bạn từ đây và chúc bạn măi măi an vui nơi Cơi Thiên Đàng”.

* Nhận được tin buồn, bạn Phan Hai (2/7), Pháp danh Nguyên Hồi, đă trút hơi thở cuối cùng vào chiều Thứ Năm 24-1-2008 tại Falls Church, VA , sau một thời gian khá dài bị bệnh ung thư cuống họng di căn lên năo. Hưởng thọ 74 tuổi. Các bạn đồng Khóa tại vùng Hoa Thịnh Đốn & Virginia đă đăng báo phân ưu, điện thoại chia buồn cùng gia đ́nh và gởi ṿng hoa phúng điếu, cùng tổ chức phái đoàn đại diện Khóa gồm các anh chị Đặng Văn Châu, Trần Dương, Nguyễn Đôn Tuệ và anh Nguyễn Kim Bản đến thăm viếng, an ủi, chia buồn cùng tang quyến và đọc điếu văn trước linh cữu bạn tại nhà quàn, đồng thời dự tang lễ và tiễn đưa bạn đến nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày Thứ Hai 28-1-2008. Hội Cựu SVSQ Trường VBQGVN vùng Hoa Thịnh Đốn đă long trọng làm lễ Phủ Quốc Kỳ cho bạn vào chiều Chủ Nhật 27-1-2008. Được biết bạn Phan Hai nguyên là Trung Tá Chánh Sở Măi Dịch Vùng 4 Tiếp Vận (Cần Thơ) cho đến ngày 30-4-1975. Sau đó anh đi tù cải tạo, rồi cùng với gia đ́nh được định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO vào tháng 12-1992. Trong suốt thời gian phục vụ quân đội, anh luôn luôn là một sĩ quan gương mẫu, kỷ luật nên được bạn bè, đồng đội thương yêu cảm phục. Sự ra đi của anh là một mất mát lớn lao của gia đ́nh, người thân và cũng kém phần mất mát về phiá chúng ta, những người bạn đồng Khóa, đồng đội của anh vẫn luôn tưởng nhớ đến anh.

“Nguyện cầu Hương Linh Nguyên Hồi Phan Hai sớm Văng Sanh Cực Lạc Quốc”

* Nhận được tin buồn, anh Nguyễn Văn Vui (4/14) đă qua đời tại Fresno, CA lúc 1giờ 00 sáng Thứ Năm 8-5-2008 ở tuổi 81, do bị chứng ung thư mũi di căn xuống phổi, một căn bệnh hiểm nghèo nên bác sĩ cũng đành bó tay, mặc dầu đă tận t́nh cứu chữa. Hội đă đăng báo phân ưu, điện thoại chia buồn cùng tang quyến và gởi ṿng hoa phúng điếu. Anh chị Nguyễn Văn Phước (2/6) đại diện Khóa 10/TBT đă đến thăm viếng, an ủi, chia buồn cùng gia đ́nh và dự lễ hỏa táng anh vào ngày 8-5-2008. Anh Nguyễn Văn Vui nguyên là Trung Tá Tham Mưu Trưởng Tiểu Khu Kiến Phong cho đến ngày mất nước. Sau đó, cùng chung số phận với các Quân, Dân, Cán, Chính VNCH c̣n kẹt lại, anh đă bị đi học tập cải tạo 6 năm rồi được định cư tại Hoa Kỳ cùng với gia đ́nh vào năm 1991 theo diện HO. Anh là một sĩ quan gương mẫu, kỷ luật và là một người bạn thân thương, hiền ḥa của Đại Gia Đ́nh Trần B́nh Trọng chúng ta nên được mọi người cảm mến. Nay bạn đă lặng lẽ ra đi trong niềm thương tiếc vô vàn của vợ con, đồng đội, bạn bè, người thân.

“Nguyện cầu Hương Linh bạn Nguyễn Văn Vui sớm được tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc”

* Vô cùng thương tiếc nhận đươc tin buồn, bạn Thomas Nguyễn Trọng Kính (2/7) đă vĩnh viễn ra đi vào ngày Thứ Năm 15-5-2008 tại Atlanta, GA, do bị đột quỵ nặng (severe stroke),vô phương cứu chữa. Hưởng thọ 78 tuổi. Hội đă đăng báo phân ưu, điện thoại chia buồn cùng tang quyến và gởi ṿng hoa phúng điếu. Bạn Nguyễn Văn Thuần (3/12) em ruột của anh Kính đă cùng với gia đ́nh từ Virginia về Atlanta để vừa lo tổ chức đám tang cho anh ḿnh, vừa là đại diện Khóa 10/TBT đến dự tang lễ, đọc điếu văn và đặt ṿng hoa phúng điếu cùng dự lễ an táng vào ngày 17-5-2008. Được biết anh Nguyễn Trọng Kính nguyên là Đại Tá Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn 6 Công Binh Kiến Tạo (Quy Nhơn) cho đến ngày 30 Tháng Tư Đen. Anh và gia đ́nh may mắn vượt thoát được giặc thù Cộng Sản trước khi chúng kịp tràn vào cưỡng chiếm quê hương Miền Nam thân yêu của chúng ta. Gia đ́nh anh đă đến định cư tại Hoa Kỳ và nơi cư ngụ cuối cùng của anh là Atlanta, GA. Anh đă ra đi trong niềm thương tiếc vô vàn của gia đ́nh, bằng hữu. Anh cũng không cô đơn khi c̣n gia đ́nh thương quư và bạn bè, đồng đội cùng chung ư chí và lư tưởng với anh, là những người vẫn hằng quư mến và tưởng nhớ đến anh.

“Bạn Kính thân mến! Xin vĩnh biệt bạn từ đây và chúc bạn măi măi an vui nơi Cơi Vĩnh Hằng”

* Nhận được tin, bạn Giuse Lê Chơn Tâm (4/15) đă an nghỉ trong Chúa lúc 1giờ 30 sáng Thứ Hai 26-5-2008 tại Falls Church, VA, do bị bướu ung thư năo. Hưởng thọ 76 tuổi. Hội đă đăng báo phân ưu, điện thoại chia buồn cùng gia đ́nh và gởi ṿng hoa phúng điếu. Các bạn đồng Khóa tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Virginia & Maryland đă tổ chức phái đoàn đại diện Khóa với sự tham dự của các anh Nguyễn Kim Bản, Trần Dương, Nguyễn Đ́nh Sĩ, Nguyễn Văn Thuần, Nguyễn Đôn Tuệ, đến thăm viếng, phúng điếu, chia buồn cùng tang quyến và đọc điếu văn, đồng thời dự tang lễ và tiễn đưa linh cữu bạn đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Fairfax Memorial Park, Fairfax, VA vào trưa Thứ Bảy 31-5-2008. Hội Cựu SVSQ Trường VBQGVN Vùng Hoa Thịnh Đốn đă long trọng làm lễ Phủ Quốc Kỳ và lễ truy điệu theo nghi thức QLVNCH. Bạn Lê Chơn Tâm nguyên là Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 14 Công Vụ thuộc Bộ Chỉ Huy 4 Tiếp Vận (Cần Thơ). Sau ngày mất nước, anh bị đi tù cải tạo rồi cùng với gia đ́nh được đến định cư tại Hoa Kỳ theo danh sách HO.17. Anh Lê Chơn Tâm đă trút hơi thở cuối cùng một cách vô cùng b́nh thản để về bên kia thế giới an b́nh, vĩnh biệt cuộc đời tạm bợ nơi chốn trần gian. Anh đă sống một cuộc đời xứng đáng và sẽ c̣n sống măi trong ḷng tất cả chúng ta, những người bạn vẫn hằng thương quư anh.

“Nguyện xin Thiên Chúa Nhân Từ và Mẹ Maria sớm dẫn đưa Linh Hồn bạn Giuse Lê Chơn Tâm về Nước Thiên Đàng”.

* Nhận được tin trễ, bạn Dương Văn Minh (3/10), Pháp danh Minh Thiện đă từ giă gia đ́nh, bạn bè, đồng đội để vĩnh viễn ra đi vào ngày Thứ Bảy 31-5-2008 tại Mỹ Tho, VN, ở tuổi 75, sau một thời gian bị bệnh ung thư gan, một căn bệnh hiểm nghèo, nên bác sĩ cũng đành bó tay. Do sức khoẻ ngày càng suy yếu và tự cảm thấy không thể qua khỏi cơn bệnh quái ác này, nên bạn đă quyết định trở về quê tại Mỹ Tho vào tháng 11-2007 để chờ ngày họp mặt với chị Dương Văn Minh từng ước hẹn tái ngộ nơi Cơi Vĩnh Hằng trước đây vừa tṛn 29 năm. Hội đă gọi điện thoại chia buồn cùng tang quyến ở Mỹ Tho, VN cũng như tại Florida, Hoa Kỳ. Bạn Dương Văn Minh đă từng giữ chức vụ Trưởng Pḥng Kiều Lộ thuộc Cục Công Binh QLVNCH ở cấp bậc Trung Tá cho đến ngày mất nước. Sau đó bạn đi tù cải tạo 6 năm và được định cư tại Hoa Kỳ cùng với các con vào năm 1993 theo danh sách HO.21. Bạn là một sĩ quan xuất sắc trong ngành Công Binh và là một người bạn đồng Khóa thân thương, hiền ḥa của Đại Gia Đ́nh Trần B́nh Trọng nên được mọi người cảm mến. Nay bạn đă lặng lẽ ra đi, trong niềm thương tiếc vô vàn của gia đ́nh, bạn hữu, người thân. Bạn sẽ c̣n sống măi trong ḷng chúng ta, những người bạn đồng Khóa, đồng đội, vẫn luôn tưởng nhớ đến bạn.

“Bạn Minh thân mến! Xin vĩnh biệt bạn từ đây và chúc bạn ngàn thu an nghĩ”.

* Vô cùng xúc động nhận được tin buồn, bạn Hồ Văn Quang (2/8), Pháp danh Chánh Quang Phước đă từ trần tại Garfield Medical Center, San Gabriel, CA, lúc 10g 00 tối Thứ Tư 13-8-2008, do bị bệnh ung thư lá lách. Hưởng thọ 75 tuổi. Hội đă đăng báo phân ưu, điện thoại chia buồn cùng gia đ́nh, đồng thời tổ chức phái đoàn đại diện Khóa do anh Lê Văn Trang (1/4) hướng dẫn, với sự tham dự của các anh Nguyễn Văn Đă, Trần Mộng Di, Trương Chí Hiếu, Nguyễn Bá Mạnh Hùng, Trương Quang Thương, Trần Ngọc Trí, đến thăm viếng, an ủi, chia buồn cùng tang quyến và đặt ṿng hoa phúng điếu ngày 16-8-2008 cùng dự lễ hỏa táng tại nghĩa trang Rose Hills, Whittier, CA ngày 19-8-2008. Hội Cựu SVSQ Trường VBQGVN Nam Cali đă long trọng là lễ Phủ Quốc Kỳ cho anh vào ngày 16-8-2008. Được biết anh Hồ Văn Quang nguyên là Trung Tá Tham Mưu Trưởng Tiểu Khu Châu Đốc. Sau ngày mất nước anh bị đi tù cải tạo rồi cùng với gia đ́nh được định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1990 theo danh sách HO.2. Anh đă ra đi trong niềm thương tiếc khôn nguôi của gia đ́nh, bạn bè, đồng đội. Anh đă không vong thân trong thời gian cải tạo và cũng chưa đánh mất ḿnh khi sống nhờ ở đất nước này! Anh đă sống một cuộc đời xứng đáng và sẽ c̣n sống măi trong ḷng tất cả chúng ta, những người vẫn hằng quư mến anh.

“Nguyện cầu Đức Phật A-DI-ĐÀ sớm tiếp dẫn Hương Linh bạn Hồ Văn Quang về cơi Tây Phương Cực Lạc”.

* Nhận được tin buồn, bạn Nguyễn Văn Tân (1/1), Pháp danh Chánh Giác đă qua đời lúc 7g30 tối Thứ Ba 16-9-2008 tại Houston, TX, sau một thời gian bị bệnh ung thư phổi. Hưởng thọ 80 tuổi. Hội đă đăng báo phân ưu, điện thoại chia buồn cùng tang quyến, đồng thời các bạn đồng Khóa tại Houston đă tổ chức phái đoàn đại diện Khóa do anh chị Vơ Văn Nghi (1/1) hướng dẫn, với sự tham dự của các anh chị Quách Đức Chung, Nguyễn Thanh Mi, các anh Lữ Phúc Bá, Trương Đ́nh Chất, Lê Văn Ngôn, Nguyễn Đạt Phong, Trương VănTúc, đến thăm viếng, an ủi, chia buồn cùng gia đ́nh và đặt ṿng hoa phúng điếu tại nhà quàn Vĩnh Phước, cùng dự tang lễ và tiễn đưa linh cữu bạn đến nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày 22-9-2008. Lực Lượng US National Defense Force Support Command tại Houston đă long trọng làm lễ Phủ Quốc Kỳ cho bạn. Anh Vĩnh Quốc, Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ Trường VBQGVN tại Houston đă ngỏ lời chia buồn cùng tang quyến. Bạn Nguyễn Văn Tân là hội viên chính thức của Quỹ Tương Trợ Hậu Sự Trần B́nh Trọng, do đó Hội đă trích Quỹ Hậu Sự $1,700 phúng điếu bạn. Anh Nguyễn Văn Tân nguyên là Trung Tá thuộc Trung Tâm Hành Quân Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH cho đến ngày mất nước. Sau khi ra khỏi trại tù cải tạo anh đă t́m đường vượt biên qua định cư tại Hoa Kỳ năm 1990 theo diện tị nạn. Nơi cư ngụ cuối cùng của anh là Houston , TX . Sự ra đi của anh là một mất mát lớn lao của gia đ́nh, bằng hữu, người thân và cũng không kém phần mất mát về phía chúng ta, những người bạn đồng Khóa, đồng đội của anh, vẫn hằng cảm mến và tiếc thương anh.

“Chúng ta hăy cầu nguyện cho Hương Linh Chánh Giác Nguyễn Văn Tân sớm được Văng Sanh Cực Lạc Quốc”.

* Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn, bạn Hoàng Thọ Nhu (1/2), Pháp danh Nhật Dũng đă từ giă gia đ́nh, bạn bè, đồng đội, người thân, để về bên kia thế giới vào lúc 9g30 tối Thứ Bảy 25-10-2008 tại Anaheim, CA, do bị bệnh ung thư phổi. Hưởng thọ 75 tuổi. Hội đă đăng báo phân ưu, điện thoại chia buồn cùng tang quyến và gởi ṿng hoa phúng điếu, cùng tổ chức phái đoàn đại diện Khóa gồm hầu hết các anh chị đồng Khóa tại Nam Cali, do anh Vũ Văn Giai hướng dẫn, đến thăm viếng, an ủi, chia buồn cùng gia đ́nh và đọc điếu văn tại nhà quàn, đồng thời dự tang lễ và tiễn đưa linh cữu bạn đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Peek Family Funeral Home, Westminster, CA ngày 30-10-2008. Hội Biệt Động Quân và Hội Cựu SVSQ Trường VBQGVN Nam Cali đă long trọng làm lễ Phủ Quốc Kỳ cho bạn. Anh Hoàng Thọ Nhu thuộc binh chủng Biệt Động Quân, nguyên là Đại Tá Tỉnh Trưởng Pleiku cho đến ngày 30-4-1975. Sau đó anh đi tù cải tạo gần 13 năm rồi sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO. Trong suốt thời gian phục vụ quân đội, anh luôn luôn là một sĩ quan gương mẫu, kỷ luật, được cấp trên cảm mến, cấp dưới trọng nể và được bạn bè, đồng đội thương yêu, cảm phục. Anh đă ra đi trong niềm thương tiếc vô vàn của gia đ́nh, bằng hữu, anh cũng không cô đơn khi c̣n gia đ́nh thương quư và bạn bè, đồng đội cùng chung ư chí và lư tưởng với anh, là những người vẫn hằng quư mến và tưởng nhớ đến anh.

“Bạn Nhu thân mến! Xin vĩnh biệt bạn từ đây và chúc bạn măi măi an vui nơi Miền Cực Lạc”.

* Vô cùng xúc động nhận được tin buồn, bạn Dư Thanh Nhựt (2/5), Pháp danh Minh Giác đă trút hơi thở cuối cùng để vĩnh viễn ra đi vào lúc 6giờ30 sáng Thứ Năm 04-12-2008 tại Rosemead , CA , sau một thời gian bị bệnh ung thư phổi. Hưởng thọ 75 tuổi. Hội đă đăng báo phân ưu, điện thoại chia buồn cùng gia đ́nh, đồng thời tổ chức phái đoàn đại diện gồm hầu hết các anh chị đồng Khóa tại Nam Cali, do anh Đoàn Mại hướng dẫn, đến thăm viếng, an ủi, chia buồn cùng tang quyến, đặt ṿng hoa phúng điếu và đọc điếu văn tại nhà quàn, đồng thời dự tang lễ và tiễn đưa linh cữu bạn đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Rose Hills Memorial Park, Whittier, CA, ngày 15-12-2008. Hội Cựu SVSQ Trường VBQGVN Nam Cali đă long trọng làm lễ Phủ Quốc Kỳ VNCH cho bạn. Bạn Dư Thanh Nhựt là hội viên chính thức của Quỹ Tương Trợ Hậu Sự /TBT, do đó Hội đă trích Quỹ $1,600.00 gởi chị Dư Thanh Nhựt để phụ giúp giải quyết nhu cầu hậu sự của gia đ́nh. Được biết anh Dư Thanh Nhựt nguyên là Đại Tá Trưởng Pḥng Hành Chánh Tiếp Vận Bộ Quốc Pḥng VNCH. Sau ngày mất nước anh bị đi tù cải tạo trên 7 năm, rồi cùng với gia đ́nh được định cư tại Hoa Kỳ năm 1990 theo diện HO. Anh là một sĩ quan xuất sắc, gương mẫu trong mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó và là một người bạn thân thương, hiền ḥa của Đại Gia Đ́nh Trần B́nh Trọng nên được mọi người cảm mến. Sự ra đi của anh là một mất mát lớn lao của gia đ́nh, người thân và cũng không kém phần mất mát về phía chúng ta, những người bạn đồng Khóa, đồng đội vẫn luôn tưởng nhớ và tiếc thương anh.

“Nguyện cầu Đức Phật A-Di-Đà sớm tiếp dẫn Hương Linh Minh Giác Dư Thanh Nhụt về Cơi Tây Phương Cực Lạc”.

* Được tin buồn, nhạc phụ bạn Trần Khắc Chiểu (2/7), Cụ Nguyễn Hiên đă măn phần ngày 13-10-2008 tại Biên Ḥa, VN. Hưởng thọ 93 tuổi. Hội đă đăng báo phân ưu và điện thoại chia buồn cùng anh Trần Khắc Chiểu và chị Nguyễn Thị Kim Liên cùng tang quyến.

“Nguyện cầu Hương Linh Cụ Nguyễn Hiên sớm Cao Đăng Phật Quốc”.

 

* Trong thời gian qua, theo tin tức từ gia đ́nh, Hội được biết t́nh trạng sức khỏe của một số bạn đồng Khóa chúng ta không được mấy khả quan, mà điển h́nh là một số trường hợp sau đây:

* Anh Trịnh Văn Chấn (1/4). Springfield , MO. ĐT: (417) 877-1694.

 - Anh Chấn hiện sống với gia đ́nh người con trai út (chị Chấn qua đời năm 1997). Năm nay anh đă 88 tuổi, nên thường mắc phải những chứng bệnh của người già, như viêm khớp, lại thêm bệnh suyễn, cao máu, thận suy, mắt mờ, tai lăng, gây mất ăn, mất ngủ, do đó sức khỏe anh giảm sút đáng kể. Anh đă nhập viện vào giữa tháng 11-2008 để được chữa trị, tuy nhiên bệnh t́nh của anh ngày càng trầm trọng nên bác sĩ giỏi cũng đành bó tay. Gia đ́nh cho hay, hiện nay anh đang trong t́nh trạng hôn mê và chỉ cần rút “ống thở oxy” là anh sẽ nhẹ nhàng vĩnh viễn ra đi.

* Anh Vũ Mạnh Sơn Nhị Hoàng (2/5), Garden Grove , CA. ĐT: (714) 554-3745.

 Do bệnh tim tái phát, anh đă nhập viện để được chữa trị từ tháng 8-2008, tuy nhiên do áp huyết của anh xuống quá thấp nên bác sĩ điều trị cho hay anh không đủ sức khỏe để được mổ tim hoặc thông tim. Từ giữa tháng 9-2008 anh được đưa vào “nursing home” gần nhà để được tiếp tục chăm sóc và chữa trị. Sức khỏe của anh hiện nay rất kém, lại thêm tuổi già sức yếu (82 tuổi) nên đi đứng khó khăn, ăn uống rất ít, tuy nhiên tinh thần vẫn c̣n minh mẫn, sáng suốt. Các Lê Văn Trang, Nguyễn Bá Mạnh Hùng và các bạn đồng Khóa tại Nam Cali thường đến thăm và chúc anh chóng lành bệnh.

* Anh Nguyễn Kép (2/8), Lowell , MA . ĐT: (978) 452-1316.

 Anh Kép bị tai biến mạch máu năo, được chữa trị tại bệnh viện Boston , MA từ mấy năm qua. Từ tháng 11-2007, anh được chuyển vào “nursing home” để được tiếp tục chữa trị và chăm sóc. Sức khỏe anh ngày càng sút giảm, không đi đứng, không nói năng ǵ được, chỉ ăn thức ăn lỏng chuyển qua đường ống vào bao tử. Ngoài ra anh c̣n bị bệnh tim nhưng do sức khỏe anh quá kém nên bác sĩ không thể giải phẫu. Tuy nhiên trí óc anh vẫn c̣n minh mẫn, anh có thể nghe và hiểu được mỗi khi vợ con nói chuyện với anh. Các bạn Lê Văn Trang, Tôn Thất Thuyên và một số các bạn đồng Khóa thường gọi điện thoại thăm hỏi và an ủi gia đ́nh cùng chúc anh sớm b́nh phục.

* Anh Nguyễn Văn Khách

(2/8), Montreal , Canada . ĐT: (514) 527-9986.

 Kể từ đầu năm 2006 anh Khách bị mắc phải chứng bệnh mất trí nhớ (Alzheimer). Bệnh t́nh của anh ngày càng trầm trọng nên vào đầu tháng 7-2008 vừa qua anh đă phải nhập viện để được chăm sóc chu đáo và chữa trị đúng cách. Hiện nay anh hoàn toàn mất trí nhớ, hai chân anh bị co quắp lên sát ngực, do đó anh chỉ nằm một chỗ, không đi đứng, không nói năng ǵ được, tuy nhiên anh vẫn ăn uống b́nh thường với thức ăn xay nhuyễn, nên da dẻ anh vẫn hồng hào, thể lực anh vẫn c̣n khá tốt. Chị Khách cho hay, năm nay chị đă 77 tuổi, lại bị bệnh tiểu đường nặng từ 24 năm qua, sức khỏe ngày càng suy giảm nên chị không đủ khả năng để lo cho anh, do đó gia đ́nh đă quyết định đưa anh vào bệnh viện. T́nh trạng sức khỏe của anh chị Nguyễn Văn Khách hiện nay thật đáng thương tâm. Mong các bạn đồng Khóa hăy liên lạc thăm hỏi, an ủi và chúc anh chị Nguyễn Văn Khách sớm b́nh phục.

* Anh Vũ Quang Khánh (4/14), Houston , TX . ĐT: (281) 858-8047.

 Anh Vũ Quang Khánh năm nay 85 tuổi, là một trong những bạn đồng Khoá có tuổi thọ khá cao của Đại Gia Đ́nh Trần B́nh Trọng chúng ta. Do tuổi già sức yếu nên anh đă mắc phải những căn bệnh phức tạp như lăng trí, tiểu đường v.v... Tuy nhiên trông anh vẫn b́nh thường, ăn ngon ngủ được, đi đứng vững vàng, nói năng hoạt bát. Mấy năm qua thỉnh thoảng anh vẫn có thể đi thăm bà con, bạn bè ở các tiểu bang xa. Anh Lê Văn Trang và một số các bạn đồng Khóa thường gọi điện thoại thăm hỏi và khuyên anh cố gắng giữ ǵn sức khỏe để vui sống hạnh phúc bên đàn con cháu yêu thương cho đến bách niên giai lăo.

* Anh Phạm Quang Mỹ (1/1), San Jose, CA.ĐT: (408) 432-9839.

 Anh Phạm Quang Mỹ bị chứng ung thư hạch (cancer lymphoma) trên hai năm qua. Anh đă may mắn được chữa trị kịp thời bởi các bác sĩ chuyên khoa giỏi thuộc bệnh viện Stanford, Bắc Cali . T́nh trạng sức khỏe của anh nay đang dần dần hồi phục nhưng rất chậm, đi đứng phải chống gậy, ăn uống không ngon miệng, tuy nhiên trí óc vẫn c̣n minh mẫn, anh đă bắt đầu lái xe trên những đoạn đường ngắn trong thành phố. Các bạn Lê Văn Trang, Nguyễn Văn Xuân, Trần Khắc Chiểu v.v... đă đến thăm anh tại nhà, các bạn đồng Khóa xa gần thường gọi điện thoại thăm hỏi, an ủi và chúc anh chóng b́nh phục, đă giúp cho anh có nhiều ư chí và nghị lực trong thời gian bị bệnh.

* Anh Lâm Văn Nghĩa (2/6), San Diego , CA. ĐT: (858) 549-4404.

 Ngày 11-12-2007, anh Lâm Văn Nghĩa đă được giải phẫu tim với 4 bypass tại bệnh viện Sharp, San Diego . Ca giải phẫu thành công mỹ măn, anh đă xuất viện sau một tuần lễ điều trị. Các bạn đồng Khoá tại San Diego đă đến thăm anh tại bệnh viện vào những ngày đầu. Riêng các bạn ở xa đă gọi điện thoại thăm hỏi và chúc anh sớm b́nh phục. T́nh trạng sức khỏe của anh nay đă hoàn toàn ổn định. Xin gởi lời chúc mừng đến anh Lâm Văn Nghĩa và gia đ́nh !!!

* Anh Tôn Thất Thuyên (1/4), Westminster , CA. ĐT: (714) 890-9034.

 Anh Thuyên đột ngột bị kích tim (heart attack), gây nghẹt thở và nóng ran khắp ḷng ngực, anh đă nhập viện khẩn cấp vào Fountain Valley Hospital, Fountain Valley, CA, và được mổ tim với 3 bypass vào ngày 19-7-2008. Cuộc giải phẫu thành công tốt đẹp. Anh đă trở về nhà sau một tuần lễ được chăm sóc và chữa trị. Các anh chị đồng Khóa tại Orange County đă đến thăm anh tại bệnh viện vào những ngày đầu và tại nhà sau khi xuất viện. Các bạn ở xa đă gọi điện thoại thăm hỏi và chúc anh sớm b́nh phục. T́nh trạng sức khỏe của anh nay đă khá ổn định. Anh có thể đi bộ mỗi ngày một tiếng đồng hồ và bắt đầu lái xe trên những đoạn đường ngắn, không quá 10 miles.

* Anh Lê Quang Viêm (2/7), Garland, TX. ĐT: (972) 414-3959.

 Anh Lê Quang Viêm bị bệnh Parkinson từ 17 năm qua, một căn bệnh “không có thuốc chữa”, lại thêm tuổi già sức yếu (80 tuổi) nên bệnh của anh ngày càng trở nên trầm trọng. Hai chân bại liệt, hai tay run rẩy, nói năng ngọng nghịu, anh chỉ nằm một chỗ, cơ thể ngày càng hao ṃn, tinh thần ngày càng sa sút. Mong các bạn hăy liên lạc thăm hỏi hầu an ủi phần nào đối với hoàn cảnh đáng thương tâm của anh Lê Quang Viêm, một người bạn hiền của chúng ta chẳng may mắc phải căn bệnh quái ác, vô phương cứu chữa.

THĂM VIẾNG, HỌP MẶT  

* Theo thông lệ hằng năm, bữa tiệc “Tất Niên Đinh Hợi” đă được tổ chức tại nhà hàng Great Wall Seafood, Westminster, CA, vào trưa Chủ Nhật 27-1-2008, với sự tham dự của trên 60 bạn đồng Khóa và gia đ́nh tại Nam Cali. Buổi hội ngộ là một dịp vô cùng quan trọng để các bạn có cơ hội gặp lại nhau để cùng nhau trao đổi tâm tư t́nh cảm và ôn lại những kỷ niệm buồn vui đời lính trước tháng 4-1975, hầu thắt chặt thêm t́nh đoàn kết gắn bó, tương thân tương ái sẵn có giữa anh chị em đồng Khóa chúng ta. Có thể nói, t́nh bạn đối với những Cựu SVSQ Khóa 10 Trần B́nh Trọng chúng ta được tô đậm bởi những kỷ niệm có ư nghĩa sâu sắc khó quên, đặc biệt trong suốt cuộc đời của một quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa đă từng trải qua những năm tháng thảm khốc nhất của cuộc chiến Việt Nam, của thân phận bị đày đọa tàn nhẫn trong các trại tù Cộng Sản, và của những người lạc lơng trong cuộc sống tha hương ở nơi đất khách quê người cho đến cuối đời. Bữa tiệc chấm dứt vào lúc 2giờ30 cùng ngày. Các bạn thân thiết bắt tay nhau tạm biệt, hẹn gặp lại nhau trong những kỳ họp mặt tới, với hy vọng đông hơn, vui hơn.

* Nhân chuyến viếng thăm Orange County, CA vào trung tuần tháng 2-2008, các anh chị Nguyễn Văn Đông (3/12) và Chu Xuân Viên (3/10) đă đến dự bữa cơm trưa thân mật vào ngày 15-2-2008 tại nhà hàng Great Wall Seafood, Westminster, CA, với sự hiện diện của trên 20 anh chị đồng Khóa tại địa phương. Các anh chị Nguyễn Văn Đông và Chu Xuân Viên cảm thấy vui vẻ, thoải mái và vô cùng cảm kích đối với sự đón tiếp nồng hậu cùng sự biểu lộ t́nh cảm thắm thiết của các anh chị đồng Khóa tại Nam Cali. Anh chị Nguyễn Văn Đông và anh chị Chu Xuân Viên chân thành gởi lời cám ơn đến tất cả các anh chị đồng Khóa đă có mặt trong buổi hội ngộ đầy chân t́nh và cảm động này cùng cầu chúc mọi người luôn vui khỏe và gặp vạn sự an lành.

* Từ Houston, TX, anh chị Quách Đức Chung (2/8) đă bay qua thăm Nam Cali vào hạ tuần tháng 6-2008. Mặc dầu thời gian lưu lại Orange County rất hạn hẹp nhưng anh chị Chung đă vui vẻ đến dùng điểm tâm cùng các bạn đồng Khóa tại địa phuơng vào sáng Thứ Ba 24-6-2008 tại một nhà hàng trong khu thương xá Phước Lộc Thọ. Hiện diện trong buổi họp mặt đông vui này gồm có các anh Trương Chí Hiếu, Đoàn Mại, Trương Quang Thương, Tôn Thất Thuyên, Trần Ngọc Trí và anh chị Quách Đức Chung là khách mời. Buổi hội ngộ tuy ngắn ngủi nhưng đă diễn ra trong bầu không khí vui vẻ chân t́nh, đậm đà t́nh nghĩa anh em đồng Khóa, để lại nhiều kỷ niệm khó quên.

* Một bữa cơm thân mật đă được tổ chức tại nhà hàng Capital Seafood, Westminster, CA, vào trưa Thứ Ba 1-7-2008 nhân dịp anh chị Trần Ngọc Giang (1/4) từ Lacey, WA, đến thăm “Little Saigon”, thủ đô người Việt tỵ nạn Cộng Sản Nam Cali, với sự tham dự của các anh chị Trương Chí Hiếu, Trần Ngọc Tri, các anh Vũ Văn Giai, Tôn Thất Thuyên, Trương Quang Thương, Lê Văn Trang và anh chị Trần Ngọc Giang là khách mời. Buổi họp mặt hết sức vui vẻ và đầy thú vị, thắm t́nh anh chị em đồng Khóa mà có lẽ chỉ có Khóa 10 Trần B́nh Trọng chúng ta mới có được.

* Trung tuần tháng 7-2008 vừa qua, anh chị Lương Chi (2/6) đă làm một chuyến du lịch tại Nam Cali. Trong dịp này anh chị đă đến dự bữa cơm thân mật do các bạn đồng Khóa tại địa phương tổ chức khoản đăi vào tối Thứ Năm 10-7-2008 tại một nhà hàng Tàu ngon nhất tại Westminster, CA, với sự hiện diện của các anh chị Nguyễn Văn Lạc, Phạm Văn Môn, Tôn Thất Thuyên, Lê Văn Trang, các anh Đoàn Mại, Trương Quang Thương. Suốt buổi hội ngộ, vừa thưởng thức những món ăn ngon, vừa được gặp lại bạn hiền, nên các anh chị cảm thấy vui vẻ, thoải mái, chuyện tṛ không dứt. Trong phần phát biểu, anh Lương Chi đă tỏ ra hết sức cảm động đối với sự tiếp đón nồng hậu cùng sự biểu lộ t́nh cảm vô cùng thắm thiết của các anh chị đồng Khóa tại địa phương đă dành cho anh chị trong suốt thời gian có mặt tại đây. Anh chị Lương Chi đă trở về Seattle, WA ngày 11-7-2008 và không quên gởi lời tạm biệt cùng cầu chúc các anh chị đồng Khóa tại Nam Cali luôn sống vui, sống khỏe, phước thọ khang an.

* Từ TP.Union City thuộc miền Bắc Cali, anh chị Lê Phước Hy (4/14) đă về thăm Orange County, CA, vào cuối tháng 7-2008. Ngày 31-7-2008, chị Hy bận việc riêng, nên anh đă đến dự bữa cơm trưa thân mật tại nhà hàng Royal Capital Seafood, Westminster, CA, do các bạn đồng Khóa tại Nam Cali tổ chức khoản đăi. Có mặt trong buổi hội ngộ này, ngoài anh Lê Phước Hy là khách mời, phía địa phương có anh chị Nguyễn Bá Mạnh Hùng, các anh Tôn Thất Diên, Bửu Hậu, Trương Quang Thương, Trần Ngọc Trí, Lê Văn Trang. Có thể nói, các bạn tại Nam Cali với tinh thần đoàn kết gắn bó, cộng thêm với ḷng hiếu khách hiếm có đă tạo nên sự vui vẻ, thoải mái, để lại nhiều kỷ niệm khó quên đối với bạn Lê Phước Hy trong chuyến đi đầy thú vị này.

* Nhân dịp Gia Đ́nh Phật Tử Phổ Đà thuộc chùa Linh Sơn ở Dickinson, Houston, TX, tổ chức tiệc chay gây quỹ xây dựng Hội Trường vào ngày Chủ Nhật 17-8-2008 tại nhà hàng Kim Sơn, Houston, TX... Thể theo lời mời của thầy Thích Linh Như (tức Cựu SVSQ Nguyễn Ngọc Lan), một số các bạn đồng Khóa và gia đ́nh tại địa phương đă đến tham dự. Hiện diện trong buổi tiệc này, ngoài thành phần quan khách cùng đông đảo Phật tử và thầy Thích Linh Như c̣n có các anh chị Quách Đức Chung, Cao Văn Giao, Nguyễn Thanh Mi, Vơ Văn Nghi, các anh Lữ Phúc Bá, Lê Văn Ngôn và anh Nguyễn Đ́nh Bút (đến từ Pháp). Buổi tiệc gây quỹ đă diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, thân t́nh và đă thành công viên măn. Đây cũng là một dịp để mọi người con Phật thể hiện tinh thần từ bi, hỷ xă trong việc đóng góp xây dựng cơ sở sinh hoạt và tu học dành cho Gia Đ́nh Phật Tử Phổ Đà thuộc chùa Linh Sơn, Houston, TX.

* Chiều Thứ Bảy 22-11-2008 vừa qua, các bạn đồng Khóa tại Houston, TX đă tổ chức một bữa tiệc “Mừng Thanksgiving 2008” tại nhà hàng Jasmine, với sự tham dự của các anh chị Quách Đức Chung, Cao Văn Giao, Hoa Hải Đường, Nguyễn Thanh Mi, Vơ Văn Nghi, Trần Trọng Ngọc, Lê Văn Ngôn, các anh Lữ Phúc Bá, Nguyễn Hữu Đức, Trương Văn Túc. Sự có mặt đông đủ của các anh chị trong bữa cơm thân mật này kéo dài trên 3 tiếng đồng hồ, với những tiếng cười đùa vui vẻ, hồn nhiên qua nhiều câu chuyện cũ khó quên thời c̣n là SVSQ Đà Lạt năm xưa. Đây cũng là một dịp gặp nhau để hàn huyên tâm sự hầu thắt chặt thêm t́nh cảm gắn bó giữa anh em đồng Khóa sẵn có từ hơn nửa thế kỷ nay. Hẳn chúng ta c̣n nhớ trong buổi họp mặt tại nhà hàng Tây Đô trong khu chợ Hồng Kông 4 của các anh chị đồng Khóa ở Houston vào năm 2000, anh Trương Văn Túc (3/10) đă phát biểu một câu hết sức chân t́nh như sau: “Đặc biệt là chúng ta nay đă trên dưới 70 tuổi th́ sự gần gũi lúc xa quê hương lại càng cần thiết hơn thời c̣n son trẻ”. Đây là một câu nói để đời của bạn Trương Văn Túc, mong rằng anh em đồng Khóa chúng ta cần suy ngẫm... và nên noi theo.

 TƯƠNG THÂN TƯƠNG TRỢ

 * Tháng 3-2008 vừa qua, nhận được thư yêu cầu giúp đỡ của chị Lương Thị Hoa, quả phụ Cố SVSQ Lê Văn Cứ (4/15), cư ngụ tại số 280/29/10A Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận B́nh Thạnh, TP/HCM, VN. ĐT: 011-84-88030178. Trong tinh thần tương thân tương trợ giữa các bạn đồng Khóa, đặc biệt đối với các bạn chẳng may đă vĩnh viễn ra đi, Hội đă xuất quỹ điều hành $200 gởi về VN giúp chị Lương Thị Hoa và gia đ́nh trong lúc khó khăn. Được biết anh Lê Văn Cứ nguyên là Trung Tá phục vụ tại Sư Đoàn 1 Bộ Binh (Huế), sau ngày mất nước anh bị đi tù cải tạo trên 10 năm. Anh đă qua đời tại Sàig̣n khoảng giữa năm 1989, sau một thời gian bị bệnh nặng.

* Đáp ứng lời kêu gọi của Ban Chấp Hành, Hội đă nhận được sự hưởng ứng tích cực của các anh chị đồng Khóa sau đây trong vịệc tương trợ dành cho chị Nguyễn Thị Liễu, quả phụ Cố SVSQ Châu Phước Vĩnh (3/12), cư ngụ tại số 39 đường số 6, khu phố 6, phường Hiệp B́nh Phước, Quận Thủ Đức, TP/HCM, VN. ĐT: 011- 84-84225131. Được biết chị Châu Phước Vĩnh và gia đ́nh hiện đang gặp khó khăn về mọi mặt, gần đây chị lại bị tai nạn giao thông, té găy xương đùi phải bắt “ốc vít”, gây khó khăn cho chị trong việc đi lại làm ăn nuôi sống bản thân vốn đă cơ cực, già nua (chị sinh năm 1932). Bạn Châu Phước Vĩnh nguyên là Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 6 Quân Cảnh thuộc Biệt Khu Thủ Đô, do bạn Trần Khắc Chiểu (2/7) làm Tiểu Đoàn Trưởng. Sau ngày mất nước bạn đi tù cải tạo khá lâu. Do hậu quả của những năm tháng bị đày đọa trong ngục tù Cộng Sản, bạn đă lâm trọng bệnh và đă qua đời ngày 4-10-1991 tại Sàig̣n, chẳng bao lâu sau ngày được phóng thích, do đó gia đ́nh bạn bị kẹt lại VN, không được đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO như những cựu tù nhân chính trị khác. Dưới đây là danh sách các anh chị đă đóng góp tương trợ gia đ́nh chị Châu Phước Vĩnh: Trương Văn Bưởi $50, Trần Khắc Chiểu $50, Phạm Đăng Có $100, Nguyễn Văn Đă $50, Trương Chí Hiếu $50, Nguyễn Văn Huấn $50, Hứa Yến Khiến $50, Phạm Hữu Nghĩa $30, Dư Thanh Nhựt $50, Trần Văn Nhựt $50, Nguyễn Long Thành $20, Lê Đ́nh Thung $30, Trương Quang Thương $20, Tôn Thất Thuyên $50, Lê Văn Trang $30, Hoàng Đ́nh Họạt (TĐ1/Q.Cảnh) $50. Hội xuất quỹ điều hành: $100. Cộng: $830.00.

 Sau đây là thư cám ơn của chị Nguyễn Thị Liễu quả phụ Cố SVSQ Châu Phước Vĩnh: “Kính gởi các Anh Khóa 10 Vơ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Mẹ con tôi chân thành cám ơn các Anh đă chung nhau giúp đỡ cho mẹ con tôi với số tiền tất cả là 830USD. Với số tiền này mẹ con tôi đă lo được nhiều việc, nhất là trong lúc tôi gặp hoạn nạn và khó khăn (tôi bị tai nạn, té và găy xương đùi). Gia đ́nh tôi không biết lấy ǵ để đền ơn đáp nghĩa đối với sự giúp đỡ và nghĩa t́nh sâu đậm mà các Anh đă dành cho anh Vĩnh tôi. Chúng tôi sẽ nhớ măi t́nh đồng đội vô cùng quư báu của các Anh. Cầu xin Ơn Trên gia hộ cho tất cả các Anh và quư quyến được đầy đủ sức khỏe, phước lộc dồi dào, trí tuệ luôn minh mẫn. Quả phụ Cố T/T. Châu Phước Vĩnh, Bà Nguyễn Thị Liễu và các con. Sàig̣n, ngày 15-11-2008”.

GIAO LƯU T̀NH CẢM  

* Anh Phạm Quang Mỹ (1/1), San Jose, CA, gởi các bạn khóa 10/TBT:

“Qua Bản Tin/TBT kỳ này tôi xin gửi đến các bạn đồng Khóa lời chào hỏi và những lời cảm tạ chân thành nhất của tôi và gia đ́nh đến toàn thể các bạn đă liên tục gọi phone và gửi e-mail trong thời gian tôi nhập viện điều trị ung thư. Hai năm qua bệnh t́nh của tôi đă tiến triển khả quan, nhưng với tuổi tác cao thành việc hồi phục lại rất hạn chế. Nay thường xuyên phải đi lại nhờ cây gậy. Với thời gian 3, 4 tháng phải đi khám định kỳ và phải làm PET SCAN để pḥng kịp phát hiện nếu bệnh tái phát. Vắn tắt vài hàng kính thăm đến tất cả các bạn và gia đ́nh, cầu chúc các bạn luôn vui mạnh. Thân ái. Phạm Quang Mỹ (1/1)”. 12-11-2008.

* Anh Nguyễn Văn Kỳ (1/1), Orlando, FL, gởi anh Tôn Thất Thuyên, Westminster, CA:

“Kính anh Thuyên. Đọc được”Bản Tin Trần B́nh Trọng” trên trang Web của Khóa thấy trong mục “Các bạn không rơ t́nh trạng, sống chết hay cư ngụ tại đâu”, có tên tôi Nguyễn Văn Kỳ Khâm, cho nên tôi phải gọi điện thoại để xác nhận. Được nói chuyện với anh tối hôm qua sau một thời gian quá dài xa cách không có ǵ vui mừng hơn. Đúng ra, tên tôi phải viết là Nguyễn Văn Kỳ tự Khâm. Lúc ở trong trường anh em Trung Đội 1/1 thường gọi tôi là Khâm cũng có người gọi là Kỳ, nhưng khi ra đơn vị trên giấy tờ tôi thường ghi Nguyễn Văn Kỳ cho gọn và đă trở thành thói quen. Vậy xin phúc đáp để anh em được rơ.

Xin cầu chúc Anh Chị và gia đ́nh vạn sự cát tường. Mong cho Hội ta được trường tồn. Nguyễn Văn Kỳ”. 22-4-2008.

* Anh Quách Đức Chung (2/8), Houston, TX, gởi anh Tôn Thất Thuyên, Westminster, CA:

“Anh chị Thuyên. Gửi lời thăm Anh Chị và gia đ́nh. Rất cám ơn Anh Chị và các bạn đă ưu ái dành cho vợ chồng chúng tôi sự tiếp đón thân mật nhân dịp chúng tôi viếng thăm California. Sự cám ơn này có hơi muộn, nhưng đây chỉ là những lời nói lại, v́ khi trở về Texas tôi đă gửi h́nh chụp và thư cho anh Trí, trong đó có lời cám ơn của chúng tôi đến các anh Trương Chí Hiếu, Đoàn Mại, Trương Quang Thương,Trần Ngọc Trí. Chúc Anh Chị và quư quyến vạn an. Quách Đức Chung”.

* Cháu Châu Hoàng Yến, con gái cố SVSQ Châu Phước Vĩnh (3/12), TP/HCM, VN, gởi bác Phạm Đăng Có (2/7), Reseda, CA:

“Con kính chào Bác Có. Con là con của ông Châu Phước Vĩnh, Thiếu Tá Quân Cảnh, xuất thân khóa 10 Vơ Bị Đàlạt. Hôm nay đọc được trang Web của các Chú, các Bác, con và mẹ con rất mừng v́ từ lâu nay gia đ́nh con đă mất liên lạc với các Chú, các Bác. Năm 2001 Bác Vơ Văn Mạnh có về VN, t́m đến thăm và trao cho gia đ́nh con 200USD do Hội Ái Hữu Khóa 10 Vơ Bị Đàlạt gởi về giúp đỡ. Sau ngày ra khỏi trại tù cải tạo Ba con bị tai biến mạch máu năo và qua đời năm 1991, lúc đó gia đ́nh con đă hoàn tất hồ sơ đi Mỹ theo danh sách HO 25, nhưng sau khi Ba con mất, gia đ́nh con bị phái đoàn phỏng vấn từ chối. Lúc đó gia đ́nh con vô cùng thất vọng và khổ sở v́ mọi hy vọng đều tiêu tan, nhà cửa th́ đă bán và bây giờ phải ở nhà mướn suốt đời. Đọc được trang Web của các Chú, các Bác, mẹ con rất mừng nên muốn nhờ Bác t́m dùm những người bạn đồng Khóa với Ba con, với ước mong nhận được sự giúp đỡ của các Chú, các Bác và của Hội Ái Hữu Khóa 10 Vơ Bị Đàlạt. Con cám ơn Bác đă đọc thư con. Mong nhận được sự hồi âm. Kính thư. Cháu, Châu Hoàng Yến”. 9-9-2008.

* Cháu Nguyễn Mạnh Đức, con trai Cố SVSQ Nguyễn Văn Tân (1/1), Houston, TX, gởi bác Tôn Thất Thuyên (1/4), Westminster, CA và bác Vơ Văn Nghi (1/1), Houston, TX:

“Kính thưa hai Bác. Con là Nguyễn Mạnh Đức, con của ông Nguyễn Văn Tân, Cựu SVSQ Khóa 10 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam. Con xin đại diện gia đ́nh xin thành thật cám ơn Bác Thuyên và Bác Nghi cùng toàn thể các Bác, các Chú trong Hội Ái Hữu Khóa 10 Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam đă tận t́nh giúp đỡ cũng như đăng báo phân ưu, điện thoại chia buồn, thăm viếng, phúng điếu, dự tang lễ và tiễn đưa linh cữu Ba con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Mẹ con và gia đ́nh con vô cùng cảm tạ và biết ơn các Bác, các Chú. Cho gia đ́nh con kính thăm sức khỏe tới các Bác, các Chú và gia quyến. Kính chào hai Bác. Con, Nguyễn Mạnh Đức” 24-9-2008.

* Chị Hoàng Thọ Nhu (1/2), Anaheim, CA, gởi lời “Cảm tạ” đến các anh chị Khóa 10 Trần B́nh Trọng và thân bằng quyến thuộc:

“Chúng tôi chân thành cảm tạ và tri ân tất cả Hội Đoàn cùng thân bằng quyến thuộc xa gần đă đăng báo phân ưu, gọi điện thoại, gởi điện thư, gởi thiệp chia buồn,gởi ṿng hoa, thăm viếng, phát biểu, tưởng niệm, làm thơ, làm lễ Phủ Quốc Kỳ VNCH, tham dự tang lễ và tiễn đưa linh cữu: Chồng, Cha, Anh, Em, Ông Nội, Ông Ngoại của chúng tôi là: HOÀNG THỌ NHU, Pháp Danh Nhật Dũng, đă từ trần vào lúc 9giờ 30 tối Thứ Bảy 25 tháng 10 năm 2008 tại Anaheim, CA. Hưởng thọ 75 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối có điều ǵ sơ suất kính mong toàn thể quư vị niệm t́nh tha thứ. TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ. Bà quả phụ Hoàng Thọ Nhu, nhũ danh Công Tằng Tôn Nữ Tố Nga”. 6-11-2008

* Anh Lê Văn Ngôn (4/14), Houston, TX, gởi các bạn đồng Khóa tại Nam Cali:

“Thưa tất cả các Anh Chị. Là con người rất giàu t́nh cảm nhưng lại thiếu can đảm để nói lên Sự Thật của ḷng ḿnh, cho nên chuyến đi này vô cùng lặng lẽ, không một lời từ giă bạn bè thân thiết, v́ tôi rất sợ “Cảnh Chia Ly Sao Mà Buồn Thế”. Sơ suất này đă làm quư Anh Chị từ ngạc nhiên đến lo lắng không rơ chuyện ǵ đă xảy ra trong gia đ́nh chúng tôi. Tất nhiên, mọi cuộc thay đổi dù nhỏ hay lớn, cũng đều phải có lư do chính đáng của nó. Lư do thứ nhất là do tôi, với tính bảo thủ, cố chấp, tập quán xa xưa, là tập trung con cháu vào Một Mái Nhà Lư Tưởng, với Dâu Hiền, Rể Thảo, anh em ḥa thuận như những thế hệ trước đây của gia đ́nh. Nhưng nay, cuộc sống ở Đất Nước Tạm Dung này, làm sao mà thực hiện cho được Căn Nhà Tập Thể Lư Tưởng đó, cho nên, mặc dù chưa có vấn đề ǵ nghiêm trọng xảy ra, nhưng tôi đă thức tỉnh và vội t́m biện pháp để tránh mọi đổ vỡ có thể xảy ra trong tương lai. Lư do thứ hai, không kém phần quan trọng là Sức Khỏe của tôi. Tuổi hạc đă đến kỳ Song Thất, đang đi t́m cái Job làm Cái Bang 8 túi, nên đă nài nỉ gia đ́nh t́m một cuộc sống an b́nh, thoải mái trong chuỗi ngày Bonus c̣n lại... Cư ngụ tại San Diego mà suốt năm rộng, tháng dài, nhưng ít ngày họp bạn, chỉ đến với nhau khi vào Bệnh Viện hay Nursing Home, gặp nhau trong những hoàn cảnh thật đau buồn th́ thử hỏi có ǵ là vui sống? C̣n dự các buổi họp bạn tại Santa Ana cũng là một vấn đề rất quan trọng, v́ mấy năm qua, sức khỏe sa sút, tinh thần kém minh mẫn, không c̣n khả năng lái xe đi đây, đi đó, trong mọi lúc... cho nên, phải phụ thuộc vào đám con cháu... nhưng than ôi!... cha mẹ lo cho con không kể ngày, kể tháng…... nhưng khi ḿnh cần đến, th́ khi được, khi không, tùy thuộc vào sự rảnh rỗi của chúng, có ǵ chua chát cho bằng…v́ bọn trẻ đâu có hiểu rằng những buổi Họp Bạn đó, chính là nguồn vui, nguồn an ủi vô tận của các bậc cha mẹ đang cần sống lại những ngày xưa thân ái với bạn bè để quên đi những Nỗi Buồn Không Tả của những kẻ tha hương. Hơn thế nữa, qua sách báo và theo lời khuyên của Bác Sĩ Gia Đ́nh, là nên thường xuyên tiếp xúc với bạn bè để tâm t́nh được cởi mở, tránh được bệnh Trầm Cảm dễ đưa đến các bệnh về tinh thần, vui vẻ sống với tinh thần hoan lạc, mở rộng tâm t́nh nếu không muốn vào Dưỡng Trí Viện. Thứ đến, phải năng vận động tùy theo sức khỏe, và phải dành th́ giờ để đến Nhà Nguyện (Nhà Thờ hoặc Chùa). Đây là lư do v́ sao gia đ́nh chúng tôi phải di chuyển đến Houston, v́ nơi đây tôi có nhiều con cháu, nhiều bạn bè hơn... Thế thôi. Để kết thúc, gia đ́nh chúng tôi thành thật xin lỗi quư Anh Chị Em về việc ra đi đột ngột này và xin thành thật cám ơn tất cả Anh Chị Em đồng Khóa về sự quan tâm, chiếu cố của các Anh Chị. Thân kính chào quư Anh Chị. Lê Văn Ngôn (4/14)”. 14-11-2008.

* Anh Đoàn Mại (1/2), Anaheim, CA, gởi các bạn đồng Khóa tại Houston và chị Nguyễn Khắc Thi (1/3) tại Austin, TX:

“Hạ tuần tháng 10-2008, tôi có ghé qua Houston nhưng v́ thời gian quá eo hẹp nên chỉ gặp thăm được hai anh Lữ Phúc Bá (1/2) và Trương Đ́nh Chất (4/14). Qua hai anh Bá và Chất, tôi được biết các anh chị đều sức khỏe, tôi thật vui. Xin quư anh chị thứ lỗi cho tôi v́ đến Houston mà không đến nhà để vấn an các anh chị được, thôi xin hẹn một dịp khác vậy”.

“Kính chị Thi. Theo lời dặn của anh Trang, anh Thuyên ở Nam Cali có nói với tôi khi đến Austin nhớ ghé thăm chị Nguyễn Khắc Thi. Anh Thi (Trung Đội 1/3) tôi có gặp đôi lần trước năm 1960, h́nh ảnh của anh tôi vẫn c̣n nhớ rơ. Sau năm 1960 tôi rời Lực Lượng Đặc Biệt, th́ anh Thi lại chuyển về LLĐB và đến năm 1964 anh đă hy sinh cho Tổ Quốc. Tôi chưa bao giờ gặp chị Thi, tuy thế chỉ tṛ chuyện trong khoảng 10 phút về thân thế và quê quán th́ chị đă xem tôi như một người thân trong gia đ́nh, chị hỏi tuổi tôi rồi chị bảo thế là chị lớn tuổi hơn, thôi cho chị gọi bằng chú cho thân t́nh. Rồi vui chuyện, chị kể qua biết bao là vất vả khó khăn đổ lên đôi vai gầy yếu của một thiếu phụ mà tuổi đời vừa quá 30 cùng một đàn con dại. Chị ăn nói khôn khéo mà chân t́nh; kể chuyện về thế thái, nhân t́nh mà không gợi lên mảy may oán than, hờn giận ai hết. Chị kể có lần về thăm quê ở Quảng Trị, chị nh́n con sông Thạch Hăn mà thầm ước thề là nếu chị không nuôi nấng con cái học hành, thành đạt nên người th́ chị sẽ không bao giờ trờ lại để nh́n ḍng sông Thạch Hăn này. Ư chí sắt son, tính t́nh cương trực và rồi nguyện ước ngày nào trên bờ sông Thạch Hăn đă thành đạt. Trước 1975 chị có 2 cháu đi du học ở Mỹ, sau 1975 chị đă đưa toàn thể gia đ́nh vượt biên an toàn. Nay đại gia đ́nh chị đoàn tụ tại Austin, TX. Chỉ cần vài lần nhấc điện thoại gọi con, chị đă tập trung đông đủ các con, các cháu, dâu, rể, trong một bữa tiệc thịnh soạn gọi là để mừng gặp cô chú Mại, bạn của Ba các con ngày xưa. Thức ăn đă ngon, mà lại được ngồi ăn trong khung cảnh một đại gia đ́nh nề nếp có một người mẹ nhân từ, các con cháu hiếu thảo, anh chị em thuận ḥa, thật không có ǵ vui thích bằng. Cám ơn chị Thi, cám ơn các cháu thật nhiều. Chúc chị luôn luôn sức khỏe và an lạc. Kính chị. Đoàn Mại”. 16-11-2008

* Anh Tôn Thất Thuyên (1/4), Westminster, CA, gởi các bạn đồng Khóa:

“Thưa các Anh Chị. Trung tuần tháng 7-2008 vừa qua do đột ngột bị kích tim (heart attack), tôi phải nhập viện khẩn cấp để được giải phẫu tim. Được tin trên, các Anh Chị đồng Khóa xa gần đă gọi điện thoại hoặc đích thân đến thăm hỏi, an ủi cùng chúc cho  tôi sớm b́nh phục. Chúng tôi vô cùng cảm kích và xin chân thành cảm tạ. Những t́nh cảm quư báu và ḷng ưu ái hiếm có của các Anh Chị sẽ măi măi khắc ghi vào tâm khảm chúng tôi. Gia đ́nh chúng tôi không bao giờ quên. Nay nhờ ơn Trời, Phật phù hộ, tôi đă hoàn toàn b́nh phục. Hy vọng c̣n có được những ngày vui vẻ tiếp theo, trong những dịp hội ngộ cùng quư Anh Chị trong tương lai.  Thân kính. Tôn Thất Thuyên và gia đ́nh”. 25-11-2008

*************

Chúc Xuân

 Kỷ Sửu Tân Xuân đă đến rồi,

Sinh viên K10 Vơ Bị khắp nơi,

Chúc Thầy, chúc bạn cùng bửu quyến:

“Vạn thọ an khang, hưởng lộc trời”.

Khắc ghi lời dạy Trần B́nh Trọng,

Vươn cao dũng khí của núi sông:

“Thà làm quỷ Nam Triều Nước Việt,

C̣n hơn vương quốc lệ Bắc phương”.

 

Bùi Bảy (4/15)

 

**********

XUÂN THA HƯƠNG

 

Cali không có mai vàng,

Sao xuân vẫn thấy rộn ràng xôn xao.

Ngàn hoa hương sắc ngạt ngào,

Tha hương nhớ nước ḷng đau đớn ḷng.

Thương người mỏi mắt chờ mong,

Cha già mẹ yếu hằng mong con về.

Thương nhà thương nước tái tê;

Ngày về ắt hẳn gần kề không xa.

Ở đây quê của người ta,

Ra đường nào thấy ngập tà áo bay.

Bài ca xuân vọng đâu đây,

Gợi ḷng rộn ră những ngày yêu thương.

Tết xưa hoa nở đầy đường,

Cúc vàng, hồng đỏ, mai, đào

phô trương,

Thược dược, lan, huệ khoe hương,

Khiến ḷng khách dạo vấn vương

một thời.

Hồn xuân lai láng yêu đời.

Yêu xuân yêu cả đất trời Việt Nam,

Quê hương tôi đó miền Nam,

Một thời rạng rỡ huy hoàng vang danh.

Đón xuân với tấm ḷng thành,

Cầu xin Trời Phật điều lành ban cho,

Nước tôi sớm được tự do,

Dân tôi sớm được ấm no, nhân quyền.

 

Thơ AT 20B

 

 

 

NHU ƠI!

 

Mày đi sao quá vội vàng,

Xa ĺa nhân thế, họ hàng sao đang!

Mày đi như gió sương tan,

Tan về Lạc Cảnh Tây Phương Di Đà.

Xót xa t́nh bạn hai ta,

Chừ đây kẻ ở người đi hai đàng.

Gió thu rụng ngọn lá vàng,

Cảm thương chiếc lá xa đàn về mô?

Mày về Vĩnh Cữu hư vô,

C̣n tao heo hút quanh mồ thời gian.

Chắp tay tâm khấn lệ tràn,

T́nh thân chiến hữu đẹp tṛn năm lăm.

Thiện (1), Nhu (1) bỏ cuộc tan hàng,

Tứ bang c̣n lại hai thằng Định (1),

Thêm (1).

Thế gian chẳng có b́nh yên,

Bây giờ mới thật non tiên mày về.

Trầm kha thôi hết năo nề,

Vô thường tứ đại trở về sắc không.

 

Thơ của Nguyễn Phước Bảo Định

tưởng nhớ bạn Hoàng Thọ Nhu.

(1) Bốn thằng bạn đồng đội chí thân, gồm Lê Kiêm Thiện, Hoàng Thọ Nhu, Bảo Định, Nguyễn Văn Thêm.  

***************

T̀NH H̀NH QUỸ TƯƠNG TRỢ HẬU SỰ TBT

(Tính đến cuối tháng 12 năm 2008)

 

* Danh sách hội viên đă qua đời trong năm 2008:

- Anh Nguyễn Văn Tân (1/1). Cộng 1 hội viên.  

* Danh sách hội viên mới gia nhập Quỹ Tương Trợ Hậu Sự TBT:

- Chị Tôn Thất Chiêm (4/14) đóng $50.00. Cộng: 1 hội viên. Thu được $50.00.  

* Danh sách hội viên đóng bổ sung Quỹ Tương Trợ Hậu Sự TBT trong năm 2008 (xuất phúng điếu anh Nguyễn Văn Tân):

- Các anh chị: Nguyễn Ngọc Ẩn $20, Dương Quốc Anh $20, Bùi Văn Bảy $20, Lê Tất Biên $40, Dương Đ́nh Bộ $40, Trương Văn Bưởi $40, Trịnh Văn Chấn $20, Lương Chi $20, chị Tôn Thất Chiêm $20, Quách Đức Chung $20, Nguyễn Văn Đă $40, Tôn Thất Diên $20, chị Nguyễn Kim Doanh $20, chị Đỗ Xuân Giới $20, Nguyễn Hàm $20, chị Bùi Quang Hiền $20, Lê Văn Hiền $40, Trương Chí Hiếu $40, Vũ M.Sơn Nhị Hoàng $20, Nguyễn Văn Huấn $20, Phan Văn Huấn $20, Nguyễn Bá Mạnh Hùng $40, Lê Phước Hy $20, Vũ Quang Khánh $20, Hứa Yến Khiến $20, Nguyễn Văn Kiểm $20, Nguyễn Nghiệp Kiến $40, Nguyễn Văn Lạc $40, Đỗ Đ́nh Lân $40, Đặng Xuân Lang $20, Nguyễn Lộc $20, Nguyễn Lục $20, chị Ngô Đ́nh Lưu $20, Đoàn Mại $40, Trương Như Mân $40, Từ Bộ Măng $40, Trương Văn Mạnh $40, Vơ Văn Mạnh $20, Phạm Văn Môn $50, Phạm Quang Mỹ $20, Lâm Văn Nghĩa $20, Phạm Hữu Nghĩa $20, Lê Văn Ngôn $40, chị Mai Lương Nhơn $20, Dư Thanh Nhựt $40, Trần Văn Nhựt $40, Nguyễn Đạt Phong $20, Nguyễn Văn Phước $20, Vơ Thành Quan $20, Trần Bá Quang $20, Tô Ngọc Riệp $20, chị Lê Thành Sang $20, Nguyễn Đ́nh Sĩ $20, Dương Cao Sơn $20, Lương Duy Thanh $40, chị Lâm Quang Thới $20, Hồ Văn Thống $20, Nguyễn Văn Thư $40, Bùi Đắc Thuận $20, Nguyễn Hữu Thục $20, Trương Quang Thương $20, Tôn Thất Thuyên $40, Trần Ngọc Trí $40, Trần Thành Tựu $20, Nguyễn Đ́nh Vinh $40.

Thu được: $1,770  

* Thu:

- Quỹ kỳ trước c̣n lại $9,874.05

- Thu tiền 1 hội viên mới gia nhập Quỹ

   (chị Tôn Thất Chiêm) ...         $50.00

- Thu tiền 88 hội viên đóng bổ sung kỳ này $1,770.00

* Cộng Thu:     $11,694.05

* Chi:

- Xuất phúng điếu 1 hội viên qua đời

  (anh Nguyễn Văn Tân)..          $1,700.00

* Cộng Chi:      $1,700.00

* C̣n lại:          $9,994.05

* Quỹ Tương Trợ Hậu Sự/TBT hiện có $9,994.05 (Tổng số hội viên tính đến tháng 12-2008 là 88).

 

Xin lưu ư:

- Hội viên nào không đóng bổ sung trong ṿng hai tháng kể từ ngày được thông báo, Hội được phép xem như hội viên đó đă tự ư rút lui khỏi Quỹ Tương Trợ Hậu Sự/TBT. Mọi khiếu nại nếu có, sẽ không được cứu xét.

- Hội viên gia nhập Quỹ Tương Trợ Hậu Sự/TBT dưới HAI NĂM chỉ được trợ cấp $1,000 khi hữu sự.

- Hội viên Quỹ Tương Trợ Hậu Sự/TBT bao gồm tất cả các Cựu SVSQ và phu nhân cùng các quả phụ Khóa 10/TBT.  

 

DANH SÁCH các bạn đóng niên liễm kỳ này

 * 2007: Anh Phạm Quang Mỹ $30, Nguyễn Văn Xuân $30. Cộng: $60.00

* 2008: Các anh: Dương Quốc Anh $30, Bùi Văn Bảy $30, Lê Tất Biên $30, Nguyễn Hữu Biểu $30, Dương Đ́nh Bộ $30, Trương Văn Bưởi $30, Trịnh Văn Chấn $30, Lương Chi $30, Hạ Bá Chung $50, Quách Đức Chung $30, Nguyễn Văn Đă $30, Trần Mộng Di $30, Lê Bá Độ $30, chị Bùi Quang Hiền $30, Lê Văn Hiền $30, Trương Chí Hiếu $30, Nguyễn Văn Huấn $30, Phan Văn Huấn $30, Nguyễn Bá Mạnh Hùng $30, Lê Phước Hy $30, Hứa Yến Khiến $30, Nguyễn Văn Kiểm $30, Huỳnh Đạt Kính $30, Đỗ Đ́nh Lân $30, Nguyễn Lục $30, Chị Ngô Đ́nh Lưu $30, Đoàn Mại $30, Trương Như Mân $30, Từ Bộ Măng $30, Phạm Quang Mỹ $30, Dư Thanh Nhựt $30, Trần Văn Nhựt $30, Trần Văn Ninh $30, Nguyễn Đạt Phong $30, Vơ Thành Quan $30, Trần Bá Quang $30, Dương Cao Sơn $30, Lương Duy Thanh $30, Nguyễn Vĩnh Thiệp $30, Hồ Văn Thống $30, Nguyễn Văn Thư $30, Bùi Đắc Thuận $30, Nguyễn Hữu Thục $30, Lê Đ́nh Thung $30, Trương Quang Thương $30, Tôn Thất Thuyên $30, Lê Văn Trang $30, Trần Ngọc Trí $30, Nguyễn Đôn Tuệ $30, Ngô Thanh Vân $30, Chu Xuân Viên $30, Nguyễn Văn Xuân $40. Cộng: $1,590.00

* 2009: Các anh: Bùi Văn Bảy $30, Lê Phước Hy $30, Nguyễn Đ́nh Sĩ $30, Nguyễn Hữu Thục $30, Nguyễn Văn Xuân $30, chị Bùi Quang Hiền $30. Cộng: $180.00

* Cộng thu niên liễm kỳ này: $1,830.00  

Quỹ Điều hành

(Tính đến tháng 12 năm 2008)  

* Thu:

- Quỹ kỳ trước c̣n lại  $6,546.74

- Thu niên liễm kỳ này   $1,830.00

- Anh Nguyễn Văn Thư (1/4)

  tặng 20 DVD bán gây quỹ      $180.00

* Cộng Thu:     $8,556.74

 

* Chi:

- Thực hiện Bản Tin/TBT năm 2007      $450.00

- Cước phí gởi Bản Tin/TBT/2007        $180.49

- Đăng báo phân ưu các anh Nguyễn Tự Cường, Nguyễn Văn Vui, Hồ Văn Quang, Nguyễn Văn Tân, Hoàng Thọ Nhu, Dư  Thanh Nhựt  $378.00

- Ṿng hoa phúng điếu các anh Nguyễn Tự Cường, Nguyễn Trọng Kính, Hồ Văn Quang, NguyễnVăn Tân, Hoàng Thọ Nhu, Dư  Thanh Nhựt       $605.00

- Lễ phủ quốc kỳ cho các anh Nguyễn Tự Cường,

  Dư Thanh Nhựt          $200.00

- Tương trợ quả phụ Cố SVSQ

   Lê Văn Cứ (4/15)     $204.00

- Tương trợ quả phụ Cố SVSQ

   Châu Phước Vĩnh (3/12)        $100.00

- Lệ phí gởi $680 tương trợ quả phụ

  Châu Phước Vĩnh       $9.00

- Trả tiền Website khóa 10/TBT           $120.00

- Label gởi Bản Tin/TBT/2007  $30.00

- Văn pḥng phẩm        $114.46

- Điện thoại đường dài  $129.82

- Bưu phí và b́ thư sử dụng nội bộ Khóa          $148.27

* Cộng Chi:      $2,669.04

 

* Quỹ điều hành hiện có:           $5,887.70

 

***************

* Bạn Lê Đ́nh Thung (3/12): “Xin có vài ư kiến về “T́nh Tự Vơ Bị”. Quan niệm rằng Tổng Hội Cựu Sinh Viên VBQG không làm chính trị thật ra không đúng. Khi chúng ta vào Trường Vơ Bị, tất nhiên chúng ta đă chọn con đường chống Cộng để xây dựng Việt Nam Cộng Ḥa. Đó là mục tiêu chính trị bất di bất dịch cho dù thế cuộc đă bức tử chúng ta trên con đường chính nghĩa. Ngoài ra, xây dựng Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu để tiếp nối con đường của cha anh khẳng định là truyền thống của Vơ Bị là tiếp tục tranh đấu để xây dựng một nước Việt Nam Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, Ḥa B́nh và Hạnh Phúc. Sự nhận định về một số Cựu Sinh Viên nào đó, trở cờ chạy theo Cộng Sản Việt Nam không có nghĩa là phủ nhận lập trường của đại đa số chúng ta. Điều này cần được đưa ra trong các kỳ Đại Hội để xác minh, đồng thời chấm dứt sự có mặt của những phần tử phản bội trong hàng ngũ của chúng ta. Không nên v́ bất cứ lư do nào chúng ta tự làm suy yếu ư chí của chúng ta. Hành động này chỉ làm lợi cho CSVN luôn luôn t́m cách phân hóa chúng ta, là lực lượng chống Cộng kiên quyết với kiến thức chính trị sâu sắc của Cựu Sinh Viên Vơ Bị Quốc Gia. Lê Đ́nh Thung Khóa 10/TBT”.

 

************

NHẮN TIN

* Bạn Dương Quốc Anh (1/4), Overland Park , KC: Cám ơn bạn về những cảm nghĩ tốt đẹp và sự đánh giá cao của bạn đối với Bản Tin/TBT. Chúng tôi luôn cố gắng nâng cao phẩm lượng Bản Tin để xứng đáng với ḷng tin của bạn và của tất cả các bạn đồng Khóa. Chúc bạn cùng quư quyến luôn dồi dào sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong Năm Mới Kỷ Sửu và 2009.

* Bạn Bùi Văn Bảy (4/15), San Diego, CA. ĐT: (858)547-4408: “Nhắn tin cùng các bạn thuộc Trung Đội 15, Đại Đội 4, gồm các anh: Vũ Văn Giai, Nguyễn Hữu Lan, Nguyễn Đ́nh Sĩ, Lê Văn Tắc, Nguyễn Kim Triệu, Đoàn Túc v.v... Thân chúc các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc. Mong nhận được tin tức của các bạn và gia đ́nh qua điện thoại hoặc qua Bản Tin/TBT”.

* Bạn Trương Văn Bưởi (3/12), Corona , CA : “Thân gởi các bạn đồng Khóa. Tôi bị chứng bệnh ung thư phổi từ hơn hai năm rưỡi qua và rất may mắn được chữa trị kịp thời bởi các bác sĩ chuyên khoa giỏi nên sức khỏe của tôi nay đă hồi phục trên 90%. Tôi rất vui mừng báo tin này cùng các bạn, đồng thời tôi và gia đ́nh xin gởi lời chân thành cám ơn đến tất cả các Anh Chị đồng Khóa xa gần trong thời gian qua đă gọi điện thoại thăm hỏi, an ủi, cũng như đă quá bộ đến thăm tại nhà riêng cùng chúc tôi sớm b́nh phục. T́nh cảm sâu đậm của các Anh Chị dành cho chúng tôi đă thể hiện tích cực tinh thần đoàn kết gắn bó sẵn có từ lâu giữa anh chị em khóa 10 Trần B́nh Trọng chúng ta. Gia đ́nh chúng tôi măi măi không bao giờ quên. Thân mến chào các bạn. Trương Văn Bưởi”.

* Bạn Lê Đ́nh Thung (3/12), Fountain Valley, CA: “Hân hạnh được đọc trước Bản Tin/TBT kỳ này, nhận thấy bản tin tŕnh bày rất đẹp, tin tức vui buồn của bạn bè đồng Khóa và gia đ́nh đă nói lên t́nh thân hữu đậm đà giữa anh em chúng ta sau 54 năm thăng trầm nhiều nỗi. Xin thành thật ca ngợi ḷng nhiệt thành của quư anh, đặc biệt là anh Thuyên trong việc thực hiện bản tin này. Lê Đ́nh Thung”.

* Bản tin xin chân thành cám ơn các bạn Nguyễn Kim Bản, Bùi Văn Bảy, Trương Văn Bưởi, Quách Đức Chung, Phạm Đăng Có, Bảo Định, Nguyễn Văn Kỳ, Đoàn Mại, Nguyễn Thanh Mi, Phạm Quang Mỹ, Vơ Văn Nghi, Lê Văn Ngôn, Trần Văn Nhựt, Nguyễn Văn Thư, Nguyễn Văn Thuần, Lê Đ́nh Thung, Lê Văn Trang, Nguyễn Đôn Tuệ, Nguyễn Văn Xuân, đă đóng góp bài vở, tin tức, h́nh ảnh, ư kiến, hầu giúp Ban Biên Tập hoàn tất tốt đẹp Bản Tin/TBT này. Rất mong các bạn hăy tiếp tục phát huy để mối dây liên lạc giữa các bạn đồng khóa chúng ta ngày càng thêm bền chặt.

* T́nh h́nh tài chánh hiện nay của Hội rất eo hẹp, vậy bạn nào v́ lư do bận rộn công việc chưa kịp đóng niên liễm 2007, 2008 và 2009 cũng như những năm qua, xin vui ḷng gởi chi phiếu về anh Thủ Quỹ theo địa chỉ: Anh Trần Ngọc Trí, 4211W. First St. , #55, Santa Ana , CA 92703 . ĐT: (714) 531-7656.

* Mỗi khi thay đổi địa chỉ hoặc số điện thoại, xin các bạn vui ḷng thông báo cho Hội qua địa chỉ Bản Tin/TBT để sự liên lạc giữa Hội với các bạn được liên tục và chặt chẽ, cũng như việc phổ biến Bản Tin đến các bạn được nhanh chóng và kịp thời.

* Bản Tin/TBT mong nhận được sự đóng góp bài vở, tin tức, h́nh ảnh và mọi ư kiến xây dựng của tất cả các bạn đồng Khóa xa gần hầu nội dung ngày càng thêm phong phú và đa dạng.

* Mọi tin tức, h́nh ảnh và thư từ xin gởi về địa chỉ:

Bản Tin Trần B́nh Trọng

15482 Summerwood Drive ,

Westminster , CA 92683-6868

Điện thọai: (714) 890-9034

Email: tonthuyen@yahoo.com