Cựu Huấn Luyện Viên

 

 
Dương Tôn Bảo Lê Văn Bảy Khiêu Hữu Diêu (l) Lê Thành Ðô
Ðoàn Công Hậu Nguyễn Quốc Hoàng (l) Nguyễn Ngọc Khôi (l) Nguyễn Thành Long
   
Bùi Ngọc Mai Trần Văn Minh Lê Văn Ngọt Nguyễn Ngọc Sáu(l)
 
Nguyễn Văn Thành Trầb Văn Thành Phạm Ngọc Thiệp(l) Nguyễn Bá Thìn/Long
Lê Văn Thục Nguyễn Thành Toại (l) Lưu Văn Vinh(l) Phạm Vy (l)