Tóm Lược Tiểu Sử
Danh Tướng Trần Bình Trọng

Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng vốn họ Lê, dòng dõi vua Ðại Hành Lê Hoàn, sau được vua Trần cho mang quốc tính và phong tước Vương.

Khi quân Mông Cổ mang đại quân xâm lăng lần thứ hai, thế lực lúc đầu quá mạnh, thành Thăng Long thất thủ. Hưng Ðạo Vương phải rước Vua lui về Hải Dương lánh giặc, và Trần Bình Trọng ở lại trấn giử để ngăn chận.

Vào đầu năm 1285, Thoát Hoan đem quân đuổi theo đến Tha Mạc (bên sông Cái, Hưng Yên), Trần Bình Trọng liền đem binh ra chận đánh, chẳng may thua to và bị giặc bắt.

Thoát Hoan biết Trần Bình Trọng là một vị tướng tài, muốn dụ về hàng, nên thết đãi ăn uống tử tế.  Nhưng Trần Bình Trọng nhất định không ăn, Hoan dỗ dành hỏi dò việc nước, Trần Bình Trọng nhất định không nói.

Thóat Hoan hỏi rằng: Có muốm làm vương đất Bắc không?

Trần Bình Trọng quắc mắt thế lên rằng: Ta thà làm quỉ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc.  Ta đã bị bắt thì chỉ có chết mà thôi, can chi phải hỏi lôi thôi.

Thoát Hoan thấy không lung lạc được, bèn sai quân đem Trần Bình Trọng ra chém.

(Trích trong sách Anh Hùng Nước Tôi - Trần Bình Trọng trang 103)