Khóa Huấn Luyện
Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

Khóa 
Tên khóa    
Nhập trường
Số lượng
Mãn khóa 
Tốt Nghiệp
Thủ khoa
Khóa 1
Phan Bội Châu
------
63
------
53
Nguyễn Hữu Có
Khóa 2
Quang Trung
------
109
Cuối năm 1950
107
Hồ Văn Tố
Khóa 3
Trần Hưng Ðạo
9/1950
145
Giữa năm 1951
135
Bùi Dzinh
Khóa 4
Lý Thường Kiệt
1/4/1951
120   
1/12/1951   
chừng 110 
Nguyễn Cao Albert
Khóa 5         
Hoàng Diệu 
7/1951   
250
24/04/1952
240   
Dương Hiếu Nghĩa
Khóa 6 
Ðinh Bộ Lĩnh
10/1951 
200 
10/1952
140
Lý Tòng Bá
Khóa 7
Ngô Quyền 
5/1952
130
25/12/1952 
123
Trương Quang Ân
Khóa 8 
Hoàng Thuỵ Ðông
1/7/1952 
250
28/06/1953
163
Nguyễn Bá Thìn/ Long
Khóa 9
Huỳnh Văn Louis 
1/1953 
180
8/1953 
150
Nguyễn Thành Toại
Khóa 3 Trừ bị phu* 
Ðống Ða 
1/9/1953 
120
16/03/1954 
114
Lê Xuân Diệu
Khóa 10 
Trần Bình Trọng
1/10/1953 
525
1/06/1954
442
Nguyễn Tấn Ðạt
Khóa 4 Trừ bị phụ *
Cương Quyết
19/03/1954 
hơn 300
1/10/1954
300
Ngô Văn Lợi
Khóa 11
Phạm Công Quân
6/1954 
118 
3/1955
 98
Ngô Văn Phát
Khóa 5 Trừ bị phụ *
Vương Xuân Sĩ
1/11/1954 
210 
11/1955
 200
Nguyễn Văn Ngà
Khóa 12 
Cộng Hoà 
15/10/1955 
140 
1/12/1956 
125
Phạm Phùng
Khóa 13
Thống Nhất 
 20/04/1956 
210
13/04/1958 
180
Nguyễn Văn Bá
Khóa 14
Nhân Vị
7/02/1957 
137
1/01/1960
127
Nguyễn Cao Ðàm
Khóa 15
Lê Lợi
08/05/1958
64
3/06/1961
56
Võ Trung Thứ
Khóa 16
Ấp Chiến Lược
23/11/1959
400
22/12/1962
320
Bùi Quyền
Khóa 17
Lê Lai
10/11/1960
270
30/04/1963
250
Vĩnh Nghi
Khóa 18
Bùi Nguôn Ngãi
23/11/1961
hơn 200
23/11/1963
191
Nguyễn Anh Vũ
Khóa 19
Nguyễn Trãi
21/11/1962
414
25/11/1965
395
Vũ Thành Kháng
Khóa 20
Nguyễn Công Trứ
12/1963
425
20/11/1965
404
Quách Tinh Cẩn
Khóa 21
Chiến Thắng Nô®g Thôn
10/12/1964
240
26/11/1966
220
Mai Văn Hóa
Khóa 22A
Huỳnh Văn Thảo
20/11/1965
20/11/1967
265
Nguyễn Văn An
Khóa 22B
Trương Văn Ân
20/11/1965 11/11/1969
240
Nguyễn Ðức Phống
Khóa 23 5/12/1966
282
18/12/1970
241
Trương Vĩnh Thuấn
Khóa 24
Ðỗ Cao Trí
7/12/1967
trên 300
17/12/1971
245
Vũ Xuân Ðức
Khóa 25
Quyết Chiến Quyết Thắng
10/12/1968
300
12/12/1972
262
Nguyễn Anh Dũng
KHóa 26
Nguyễn Viết Thanh
24/12/1969
196
18/01/1974
175
Nguyễn Văn Lương
Khớa 27
Trương Hưյ Ðức
24/12/1969
282
18/01/1974
183
Hoàng Xuân Nhuận
Khóa 28
Nguyễn Ðình Bảo
24/12/1971
330
21/04/1975 Hồ Thanh Sơn
Khóa 29
Hoàng Lê Cường
29/12/1972
316
21/04/1975
312
Ðào Công Hương
Khóa 30 31/01/1974
220
Khóa 31

* Trường Võ Bị Quốc Gia đảm trách huấn luyện các khoá sinh Trừ bị thay thế cho Trường Sĩ Quan Trứ Bị Thủ Ðức.