Cựu CHT Trường Võ Bị

Tr/tá Chaix
CHT 1949-50

Tr/tá Gribius
CHT 1950-51

Tr/tá Lefort
CHT 1951-53

Tr/tá Chevillotte
CHT 1953-54

Th/tg Ng Văn Chuân
CHT 1954-55(l)

Tr/tg Ng Văn Thiệu
CHT 1955-57/1958-60

Th/tg Hồ Văn Tố
CHT 1957-58

Th/tg Lê Văn Kim
CHT 1960-62

Ð/tá Trần Ngọc Huyến
CHT 1962-63

Th/tg Trần Tử Oai
CHT 1963

Tr/tg Trần Văn Trung
CHT 1963-64

Ch/tg Nguyễn Văn Kiểm
CHT 1964-65

Th/tg Lâm Quang Tho
CHT 1965-66/1971-75

Ð/tá Ðỗ Ngọc Nhận
CHT 1966-68

Tr/tg Lâm Quang Thi
CHT 1968-71