Trang 20 Sinh Viên Sĩ Quan

Lê Văn Lễ

 


Tiểu sử cố Thiếu tá Lê Văn Lễ sq 50/300 415.


Sinh ngày 1 tháng 3 năm 1930 tại Lạng Sơn Bắc Việt, con Ô. Lê Văn Chung (c) và bà Nguyễn thị Hợp. Kết hôn với cô Nghiêm thị Nguyên ngày 18 -2-1948 tại Móng Cáy Bắc Việt.
30 tháng 9 năm 1953 nhập học trường Võ Bị Liên quân Đà lạt, khóa 10 Trần Bình Trọng, công vụ kể từ ngày ấy, mãn khóa tốt nghiệp, xếp hạng 13/442, thăng cấp thiếu úy hiện dịch 1-6-1954. Thuyên chuyển về Trường Võ Bị, dự khóa huấn luyện Đào tạo Huấn luyện viên, tốt nghiệp 18/39. Huấn luyện viên trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt 6/10/1954. Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 90 Việt Nam 22 tháng 6 năm 1955. Tiểu đoàn 90 Việt nam đổi danh thành Tiểu đoàn 1/40. Sư đoàn Khinh chiến 14 đổi danh thành Sư Đoàn 22 Bộ Binh. Theo học khóa 2 Tham mưu, mãn khóa thuyên chuyển về Bộ Tổng Tham Mưu Phòng Tổng Quản Trị, chức vụ Quyền Trưởng Ban chương trình Phòng 1 Tổng Tham Mưu. 1/11/1963 thăng cấp Đại úy hiện dịch tạm thời. 9 tháng 8 năm 1965 thuyên chuyển về Cục Quân Tiếp Vụ
Ngày 13 tháng 9 năm 1965 trưởng ban chương trình Phòng 1/TTM. Đặt dưới quyền xử dụng của Cục Quận Tiếp Vụ ngày 14 tháng 12 năm 1965. Quản lý Chi nhánh Quân Tiếp Vụ Tuyên Đức ngày 14 tháng 2 năm 1966. Quản lý kho Quân Tiếp Vụ Nha Trang ngày 27/9/1966.

Ngày 1/7/1967 thuyên chuyển về Cục Trung Ương 1/7/1967. Đặt dưới quyền xử dụng của Bộ Tư Lênh QĐ2 kể từ ngày 26 /1/1968. Đặt dưới quyền xử dụng của BTL/Sư Đoàn 23 Bộ Binh kể từ ngày 21 /1/1968 của BTL/QĐ 2. Đặt dưới quyền xử dụng của Trung đoàn Đoàn 45 Bộ Binh. Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 2/45 kể từ ngày 16 tháng 7 năm 1968.

Ngày 1 tháng 9 năm 1968 Sĩ quan dương sự chết vì thương tích chiến tranh tại Quân Y Viện Ban Mê Thuột, báo cáo tạ thế số 9211/TRĐ45/BCH/DH/216/ngày 2.9.68 của Trung Đoàn 45/BB.

1/9/1968 Được chấp thuận truy thăng Thiếu tá thực thụ do ND số 542 TTM/TQT/HSV/IC ngày 6 tháng 9 năm 1968 của TL/QĐ2/V2CT.
Chiến dịch từ ngày 21/1/1956 đến ngày 30.5.56

Huy Chương:
1 Ban thưởng Tưởng lục cấp Sư Đoàn.
1 Tham mưu BT hạng nhất.
1 Tưởng lục cấp Lữ Đoàn.
1 Quân vụ bội tinh hang 3.
1 Quân phong Bội tinh hạng 3.
1 CDBT niên hiêu 1960.