Trang 19 Sinh Viên Sĩ Quan

Kiều Tấn Ứng

Ngô Thanh Vân

Tô Ngọc Vân

Lê Quang Viêm

Chu Xuân Vien (l)

Bùi Văn Vĩnh(l)

Châu Phước Vĩnh

Huỳnh Ngọc Vinh

Nguyễn Ðình Vinh (l)

Nguyễn Văn Vui

Phạm Ðức Vui

Bùi Văn Xuân

Nguyễn Văn Xuân(l)

Võ Thành Xuân

Nguyễn Nhật Xương

Trần Như Xuyên