Trang 18 Sinh Viên Sĩ Quan

Lê Văn Trang(l)

Hoàng Trọng Trị

Trần Ngọc Trí(l)

Nguyễn Kim Triệu

Nguyễn Hải Trù

Lê Minh Trung

Nguyễn Văn Tự(l)

Trương Ðình Tứ

Nguyễn Anh Tuấn

Ðoàn Túc

Trương Van Túc

Nguyễn Ðôn Tuệ

Trần Ngọc Tùng

Bửu Tương

Nguyễn Thiện Tường

Trần Thành Tựu(l)