Trang 17 Sinh Viên Sĩ Quan

 

Tôn Thất Thuận 

Trần Dúc Thuật

Nguyễn Hữu Thục

Nguyễn Vũ Từ Thức

Lê Ðình Thung

Tôn Thất Thung

Trương Q. Thương(l)

Tôn Thất Thuyên (l)

Bùi Khắc Tiệp

Ðinh Văn Tiết(l)

Nguyễn Gia Tĩnh

Ðào Ngọc Tố

Ðặng Toàn

Nguyễn Văn Toán

Ngô Văn Tòng

Phạm Phú Trân