Trang 16 Sinh Viên Sĩ Quan

Nguyễn Xuân Thảo

Nguyễn Thế Thâu

Nguyễn Ðình Thế (l)

Nguyễn Khắc Thi(l)

Nguyễn Vĩnh Thiệp

Cao Phước Thọ

Trương Như Thọ

Hồ Thoại

Lâm Quang Thới (l)

Mai Xuân Thời

Hồ Văn Thống

Nguyễn Văn Thư(l)

 

Ðặng Văn Thừa

Vũ Văn Thừa

Nguyễn Văn Thuần

Bùi Đắc Thuận