Trang 15 Sinh Viên Sĩ Quan

Nguyễn Văn Tân(l)

Ðoàn Công Tân

Ðào Hòa Tân

Nguyễn Văn Tăng

Tôn Thất Tập(l)

Nguyễn Kim Tây

Tạ Văn Thái

Nguyễn Phước Bảo Thận

Nguyễn Trọng Thận(l)

Hoàng Thanh Thảng

Trần Hữu Thắng

Lương Duy Thanh

Nghiêm Viết Thành (l)

Nguyễn Long Thành

Trương Văn Thạnh

Vĩnh Thành