Trang 14 Sinh Viên Sĩ Quan

Nguyễn Hữu Quýnh_

Ðiều Chỉnh Quỳnh

Tô Ngọc Riệp

Nguyễn Văn Sắc(l)

Hoàng Sang

Lê Phước Sang

Lê Thanh Sang

Nguyễn Ðình Sĩ (l)

Vòng A Si

Thầu Mân Slui

Dương Cao Sơn

Lê Văn Tắc

Trần Lê Tài (l)

Lê Chơn Tâm

Dào Hoa  Tân

Nguyễn Mạnh Tân