Trang 12 Sinh Viên Sĩ Quan

Nguyễn Văn Ngữ

Nguyễn Văn Nhàn

Mai Lương Nhơn

Nguyễn Hữu Nhơn

Hoàng Thọ Nhu

Nguyễn Thành Nhung

Dư Thành Nhựt(l)

Trần Văn Nhựt (l)

Nguyễn Công Ninh(l)

Trần Văn Ninh

Hồ Trung Phẩm

Phạm Thế Phiệt(l)

Ðặng Thanh Phong

Nguyễn Ðạt Phong

Phạm Trịnh Phú

Nguyễn Quang Phục