Trang 10 Sinh Viên Sĩ Quan

Tạ Huy Lượng

Nguyễn Bỉnh Lượng

Nguyễn Văn Lượt

Ngô Ðình Lưu

Trần Quang Lý

Ðoàn Mại

Nguyễn Liễu Mại

Lê Công Mẫn

Trương Như Mân

Từ Bộ Mãng

Trương Văn Mạnh

Võ Văn Mạnh (l)

Nguyễn Thành Mi

Dương Văn Minh

Ðinh Ngọc Minh (l)

Nguyễn Bá Minh