Trang 09 Sinh Viên Sĩ Quan

Nguyễn Hữu Lan

Nguyễn Ngọc Lan (l)

Ðỗ Ðình Lân

Ðăng Xuân Lang

Nguyễn Văn Lành

Ðinh Văn Lập

Trịnh Anh Linh

Trần Hối Loan

Nguyễn Lộc

Trần Bá Lộc

Ðoàn Kỳ Long

Thái Phi Long

Nguyễn Văn Luận

Nguyễn Văn Luận (l)

Nguyễn Lục(l)

Nguyễn Tấn Lực