Trang 07 Sinh Viên Sĩ Quan

Trần Khải Hoàng

Vũ Mạnh Sơn Nhị Hoàng(l)

Cẩm Ngọc Huân

Nguyễn Văn Huấn

Phan Văn Huấn(l)

Nguyễn Ðăng Huệ

Nguyễn B. M. Hùng(l)

Trần Ðình Hùng

Lê Văn Huởn

Nguyễn Ðức Huy (i)

Phạm Xuân Huy

Lê Xuân Huyến(l)

Lê Phước Hy

Nguyễn Kép

Trần Ðình Kha

Nguyễn Văn Khách