Trang 06 Sinh Viên Sĩ Quan

 

Bùi Tá Hạnh

Nguyễn Thành Hạnh(l)

Trần Bình Hạnh

Trần Viết Hạnh

Cao Tấn Hạp

Bửu Hậu (l)

Bùi Quang Hiền

Lê Văn Hiền(l)

Nguyễn Xuân Hiển

Quách Hiển

Lê Xuân Hiếu(l)

Trương Chí Hiếu

Ðặng An Hòa

Quảng Trọng Hòa

Nguyễn Mạnh Họach

Nguyễn Hữu Hoàng