Trang 05 Sinh Viên Sĩ Quan

Trương Hữu Ðức(l)

Trần Văn Duệ

Hoa Hải Ðường

Trần Dương (l)

Trần Văn Dương

Nguyễn Lương Dzạn

Lộ Ngân Dung

Vũ Văn Giai(l)

Ðào Văn Giám

Trần Ngọc Giang

Cao Văn Giáo

Ðỗ Xuân Giới

Trần Trấn Hà

Nguyễn Văn Hai

Phan Hai

Nguyễn Hàm