Trang 04 Sinh Viên Sĩ Quan

Lê Phú Ðào

Trương Ngọc Dao (l)

Trần Văn Dậu

Nguyễn Văn Ðệ

Trần Mộng Di

Nguyễn Hồ Ðịchfont>

Tôn Thất Diên (l)

Bửu Ðiệt(l)

Bảo Ðịnh(l)

Lê Quang Ðình

Trần Minh Ðình (l)

Lê Bá Ðộ (l)

Nguyễn Kim Doanh(l)

Nguyễn Văn Ðông (l)

Phạn Văn Đỗng(l)

Nguyễn Hữu Dức