Trang 03 Sinh Viên Sĩ Quan

Tôn Thất Chiêm

Nguyễn Chiểu

Trần Khắc Chiểu

Trần Bá Chu

Hà Quang Chúc

Hà Bá Chung(l)

Quách Chung

Phạm Ðăng Có(l)

Ngô Văn Cử

Vương Thế Cự

Dương Thiệu Cường

Ngưyễn Mạnh Cường

Ngưyễn Tự Cường

Ngưyễn Văn Ðã

Lê Văn Dân

Lê Minh Ðảo (l)