Cựu HLV Nguyễn Ngọc Su

 

Cựu HLV  Su thăm Anh em ở Virginia năm 1993

Anh Trang, Ph đến thăm Cựu HLV Su