Cựu Huấn Luyện Viên Nguyễn Ngọc Khôi

 Tang Lễ Cố Đại Tá Nguyễn Ngọc Khôi