Cựu SVSQ Trương Ngọc Dao

Gặp mặt tại nhà Anh Chi Dao tại Dallas và tại Virginia

Bạn bè đến mừng Anh Chị

Nhân ngày sinh nhật thứ 70

Tại nhà quàn ở Dallas Di chyển linh cữu ra nhà thờ
Di chuyển linh cữu ra nghĩa trang Dallas Ảnh chụp gia đình
Ảnh chụp gia đình