Hình Ảnh Ðà Lạt Khi Ấy

HồXun Hương v ngọn Liang Băng Hồ
Chợmới Đ lạt

Khch sạn Đ Lạt Palace

dướiphố khu phố chợ
đồi thông

vườn hoa Đ lạt

Lyce Yersin Đ Lạt Cha Linh Sơn
phụnữ với rượu cần uống rượu trong ngy hội
thc Lin Khương suối Căm Ly